Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Yargı Etiği
Türk Yargı Etiği Bildirgesi
Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi

     

Yargıya ilişkin uluslararası kurum ve kuruluşların temel belgeleri ile tavsiye kararlarında sıklıkla yargı mensuplarının uyması gereken etik ilkelere vurgu yapılmaktadır.

 

BM Bangalor Yargı Etiği ilkeleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 27.06.2006 tarih ve 315 sayılı kararı ile; savcılar için etik ilkeleri belirleyen Budapeşte İlkeleri ise yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 10.10.2006 tarih ve 424 sayılı kararı ile benimsenmiştir.

 

Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM tarafından onaylanan Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) ve ayrıca Yargı Reformu Stratejisinde yargı mensuplarının etik kodlarının belirlenmesi hedefler arasında gösterilmiştir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2012-2016 Stratejik Planında da, yargıya güveni arttırma amacına yönelik olarak mesleki etik kuralları oluşturmak üzere çalışmalar yapılması hedefine yer verilmiştir.

 

Kurulumuzun etik sorunlarla karşılaşan yargı mensuplarına, disiplin sorumlulukları doğmadan evvel, talepleri halinde yol gösterici mahiyette tavsiyelerde bulunması veya görüş bildirmesinin kuruluş amacından kaynaklanan bir sorumluluğu olduğu da değerlendirilmektedir.

 

IPA kapsamında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ana yararlanıcısı olduğu “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi” yürütülmüştür.

 

Bu kapsamda, Hâkim ve savcılar başta olmak üzere, akademisyenler, barolar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlanan, uluslararası standartlara uyumlu ancak Türk yargı sisteminin ihtiyaçları doğrultusunda kendi değerlerimizden yola çıkarak ve yargı tarihindeki mirasımızı koruyarak oluşturulan ‘Türk Yargı Etiği Bildirgesi’ 06.03.2019 tarihinde HSK Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

Bildirge 14.03.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış ve bildirgenin kapsadığı tüm hâkim ve savcılara tebliği gerçekleştirilmiştir.

 

Kurulumuz Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yargı Etiği Bürosu tarafından;

 

1) Hâkim ve savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerinin belirlenmesi ve uygulamanın gözetilmesi,

2) Yargı mensupları tarafından iletilen hususlarda Kurul tarafından tavsiyede bulunulması veya danışmanlık yapılması görevinin ifası bakımından, taleplerin alınması, raporlama ve sunum gibi hazırlıkların yapılması,

3) Yargıda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapılması veya yaptırılması ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olunması, işlemlerinin ve faaliyetlerinin sekretaryası yürütülmektir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.