Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Hizmetli Alımına İlişkin Duyuru

Kurulumuza veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile hizmetli alımına ilişkin nihai başarı listeleri ekte yer almaktadır.

Atanmaya asıl listeden hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç onbeş (15) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

Atama sırasında istenilecek belgeler

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Genel Sekreterlikçe ya da ilgili öğretim Kurumunca onaylı örneği,

b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği,

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına, adli sicil ve erkek adaylar yönünden askerlik bakımından sakıncasının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Altı adet vesikalık fotoğrafı,

d) Mal bildirim beyanı,

e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı

f) Gerekli öğrenim şartını taşımayanlar için bilgisayar veya daktilo sertifikası

g) Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı hizmetle yükümlü olunmadığına dair beyan 

 

Ekler:

1-Sağlık Beyanı

2-Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı

3-Askerlik Durum Beyanı

4-Mal Bildirim Formu

5-Herhangi Bir Kurum veya Kuruluşa Karşı Hizmet Yükümlülüğünün olmadığına dair Beyan

6-Hizmetli Listesi

7-Vhki Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.