Uluslararası Temel Belgeler






Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi






Avrupa Birligi Adalet Divanı




Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları





















Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Görüşleri












Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE)





Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu)




Avrupa Yargı Kurulları Ağı(ENCJ)





Uluslararası Savcılar Birliği (IAP)




Avrupa Sosyal Şartı






Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016