Uluslararası Temel Belgeler


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi


Avrupa Birligi Adalet Divanı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları

Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Görüşleri
Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE)

Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu)
Avrupa Yargı Kurulları Ağı(ENCJ)
Uluslararası Savcılar Birliği (IAP)
Avrupa Sosyal Şartı


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016