Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Sulh Ceza Hâkimlerinin Nöbet Uygulamasına İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

 

 

 

 

SULH CEZA HÂKİMLERİNİN NÖBET UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

 

 

6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 48. maddesi ile değişik 5235 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla sulh ceza hâkimliği kurulabilir. Bu durumda sulh ceza hâkimlikleri numaralandırılır. Müstâkilen sulh ceza hâkimliğinde görevlendirilen hâkimler, Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Nöbet Hizmetlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair 30/04/2014 tarih ve 3 nolu Yönergesi bulunmaktadır.

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından Sulh Ceza Hâkimliklerinin faaliyete geçirilmesi sonrasında bir kısım meslektaşlarımız tarafından Sulh Ceza Hâkimliği nöbetlerinin tutulmasına veya Sulh Ceza Hâkimlerinin nöbete dâhil edilmesine yönelik bazı tereddütler Daireye intikal ettirilmiştir.

 

Konunun Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından çözüme kavuşturulması gerektiği değerlendirilmiş olmakla birlikte; Genel Kurul tarafından bir karar alınıncaya kadar uygulamada yaşanabilecek sorunların çözümü için mevzuunun aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Bu itibarla;

 

1- Müstâkilen (Sadece) Sulh Ceza Hâkimliğinde görevlendirilen hâkimlerin, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilememesi, gerekmesi hâlinde müstemir yetki kararnamesinde Sulh Ceza Hâkimlerine verilen genel yetkiye istinaden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince diğer mahkemelerde veya işlerde görevlendirilmesi,

 

2- Sulh Ceza Hâkimliği yetkisine ilaveten Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince başka bir mahkeme veya iş (Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, İnfaz veya İcra gibi) yetkisi verilen hâkimlerin, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca zorunluluk bulunması halinde başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilmesi,

 

3- Bir Sulh Ceza Hâkimliği bulunan mahallerde, ekteki anılan Yönerge hükümlerinin uygulanması,

 

4- Birden fazla Sulh Ceza Hâkimliği bulunan mahallerde, sulh ceza hâkimlerinden herhangi birinin izin, rapor vb. durumları nedeniyle görevinin başında bulunamaması halinde, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca bu hâkimin yerine öncelikle o yerdeki diğer sulh ceza hâkimlerinden birinin, bunun mümkün olmaması halinde ise diğer hâkimler arasından Sulh Ceza Hâkimliklerinde en az iki hâkim olacak şekilde görevlendirme yapılması,

 

5- Dört ve daha fazla Sulh Ceza Hâkimliği bulunan mahallerde, nöbetin o yerdeki Sulh Ceza Hâkimleri arasında; dörtten az Sulh Ceza Hâkimliği bulunan mahallerde ise önceden olduğu gibi o yerdeki diğer hâkimlerin de katılımıyla anılan Yönerge hükümlerine göre Sulh Ceza Hâkimliği nöbetinin planlanması,

 

Gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

Eki: Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Nöbet Hizmetlerinin Yerine Getirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslara Dair 30/04/2014 Tarih ve 3 Nolu Yönerge

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.