Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Sıkça Sorulan Sorular

  Gizli Sicil Bürosu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu resmi internet sitesinde bulunan (www.hsk.gov.tr) Bilgi Edinme bölümündeki uyarılar dikkate alınarak bilgi edinme başvurusu kapsamında talepte bulunabilirsiniz.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu resmi internet sitesi (www.hsk.gov.tr) duyurular kısmında yer alan Genel Mal Bildirimine İlişkin Duyurusunda “Mal Bildiriminin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi Usûlü” linkindeki (“http://www.hsk.gov.tr/duyurular/2014/aralik/Mal-Bildirimlerinin-Duzenlenmesi-Gonderilmesi-Usulu.pdf) yönerge izlenerek mal bildiriminde bulunabilirsiniz.
“Mal Bildiriminin Düzenlenmesi ve Gönderilmesi Usûlü” linkindeki yönerge uyarınca sistem üzerinden gönderilen mal bildiriminin;
 1. Emlak ve Servet Bilgileri Bölümüne girişi yapıldıktan sonra “Eski Bildirimler” linkinden durumu kısmında “İLGİLİ BİRİME GÖNDERİLDİ” ifadesi varsa işlemin başarıyla tamamlandığı anlaşılmaktadır.
 2. Emlak ve Servet Bilgileri Bölümüne girişi yapıldıktan sonra “Beyan Türü” linki altında yer alan durumu kısmında “İLGİLİ BİRİME GÖNDERİLDİ” ifadesi varsa işlemin başarılı şekilde tamamlandığı anlaşılmaktadır.
Emlak ve Servet Bilgileri Bölümüne giriş yapıldıktan sonra “Eski Bildirimler” linkinden durumu kısmında “İLGİLİ BİRİM İŞLEME ALDI” ifadesi varsa mal bildiriminin büromuzca gerekli kontrollerinin yapıldığı ve sistemdeki dosyasına aktarıldığı anlaşılmalıdır.

  Dış İlişkiler ve Proje Bürosu

sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49/1 maddesi uyarınca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı; uluslararası kuruluşlarda ya da yargı organlarında çalışmak üzere görevlendirilenler ise üç yılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığınca yurt dışına gönderilebilirler.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde, ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka kurum ve kuruluşlarda görev yapan hakim ve savcıların Bakanlıkça; diğer hakim ve savcıların ise HSK’ca yurtdışına gönderilebileceğine ilişkin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 49. maddesinin 2. fıkrası 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 1. maddesi ile mülga olmuştur.

Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan hakim ve savcılar haricindeki hakim ve savcıların dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda görevlendirmelerinde HSK’nun iznine ilişkin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 50. Maddesinin 1. fıkrasına ilişkin düzenleme 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve söz konusu izin kaldırılarak hakim ve savcıların dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirmelerinin sadece Bakanlık tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan hükümler doğrultusunda hakim ve savcıların yurt dışı görevlendirmeleri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pasaport alımları konusunda Dış İlişkiler ve Proje Bürosu’nun herhangi bir işlemi bulunmamakta olup, söz konusu talepler ile Açık Sicil Bürosu ilgilenmektedir
2802 sayılı Kanun’un 49. maddesindeki değişiklik uyarınca hakim ve savcıların yurt dışında yüksek lisans, doktora ve dil eğitimleri için HSK’dan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
2802 sayılı Kanun’un 49. maddesindeki değişiklik uyarınca hakim ve savcıların yurt dışı çalışma ziyaretlerine katılması hususundaki yetki de Adalet Bakanlığı’na geçmiş olup, HSK’ya bu konuda başvurulmasına gerek bulunmamaktadır.

  Terfi Bürosu

Mahkemeler nezdinde geçen avukatlık stajına başlayış ve ayrılış tarihlerini gösterir Baro başkan ve üyelerinin imzasını taşıyan mazbatanın aslı veya noterden onaylı sureti, ya da İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyon kararı ile birlikte dilekçeyle başvurulması yeterlidir.
Bu işlemin yapılabilmesi için evrakın aslı beklenilmektedir. Bu yüzden UYAP’tan taranarak gönderildikten sonra ayrıca fiziki olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Askerlik hizmetini yapmış olanların Askerlik Şubesinden onaylı askerlik terhis belgesini UYAP’tan taranarak gönderilmesi gerekmektedir. *Meslekte askere gidenlerin, asker dönüşü başlama yazısını ve terhis belgelerini, terfide değerlendirmek üzere büromuza UYAP’tan taranarak göndermeleri gerekmektedir. (Aslının gönderilmesine gerek yoktur.)
 1. Mahkemeler nezdinde geçen avukatlık stajına başlayış ve ayrılış tarihlerini gösterir Baro başkan ve üyelerinin imzasını taşıyan mazbatanın aslı veya noterden onaylı sureti,
 2. Baroya, avukat olarak kayıt ve siliniş tarihlerini gösterir baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinin imzasını taşıyan ve mazbatanın aslı veya noterden onaylı sureti,
 3. Kendi adlarına büro açarak avukatlık yapıldıysa, kayıtlı olduğu vergi dairesinden avukatlık yaptığı süreleri ( başlayış ve ayrılış tarihlerini ) gösterir resmî belge ya da Avukatlık bürosunda sigortalı olarak avukatlık yapıldıysa, sigortalı olarak çalıştığı süreyi gösterir resmî belge (Hangi avukatın yanında çalışıldıysa avukatın ismi ve avukat unvanının belirtilmiş olması gerekir. )
 4. SGK’dan veya internetten alınan hizmet dökümü kabul edilmemektedir.
 5. Herhangi bir şirkette avukat olarak çalışanların, çalıştığı iş yerinde sigortasının avukat olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırıldığına dair resmî belgenin, (Herhangi bir şirkette avukat olarak çalışıp da sigortası işçi olarak yatırılmış ise, bu süre avukatlık hizmetinde geçmiş olarak değerlendirilmesi için fiili avukatlık yaptığını gösterir vekâletname, duruşma tutanakları ve şirketten avukat olarak çalıştığının gösterir yazı gönderilmesi gerekmektedir. Ancak belirtilen sürede avukat olarak çalıştığının mahkemeye başvurularak alınacak bir karar ile Genel Sekreterliğimize bildirilmesi halinde derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmek üzere ayrıca Kurula sunulabilecektir. Diğer taraftan, Topluluk sigortası avukatlık hizmetinin derece ve kademe ilerlemesinin değerlendirilmesinde dikkate alınmamaktadır.)
 1. Yüksek lisans veya doktora tezinin ciltlenmiş hali,
 2. Yazılan tezin veya doktoranın PDF formatında CD’ye çekilmiş hali,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya enstitü onaylı örnekleri,
 4. Yüksek lisanslarını yurtdışında yapanlar için; YÖK’ten denklik belgesi almaları ve tezlerinin yalnızca kapak sayfasının Türkçe tercümesi yapılması gerekmektedir
 5. Transkript belgesi.
Nisan defterine tabi olabilmek için en geç 30 Nisan, Ağustos defterine 31 Ağustos ve Aralık defterine geçmek için ise en geç 31 Aralık’a dilekçelerin Genel Sekreterliğimize gönderilmesi ve ayrıca hangi terfi tabi olduğunu dilekçenizde belirtmeniz gerekmektedir.
 1. Adaylık,
 2. Avukatlık stajının mahkemeler nezdinde geçen 6 aylık kısmı,
 3. Muvazzaf askerlik hizmeti,
 4. Fiilen avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi,
 5. Yüksek lisans
 6. Doktora
Avukatlık stajının mahkemeler nezdinde geçen (6 aylık) kısmı derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmektedir.
Muvazzaf askerlik hizmetinin tamamı derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmektedir.
 1. Aday fazlalığı,
 2. Askerlikte geçen sürenin yarısı,
 3. Avukatlık stajının üçte ikisi, (Mahkemeler ve Avukat yanında geçen sürenin tamamının üçte ikisi)
 4. Serbest avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi,
 5. Yüksek lisans (bir yıl)
 6. Doktora (2 yıl)
Avukatlık stajının mahkemeler nezdinde başlamış olduğu stajı Hâkim ve savcı adaylığına atanana kadar ki geçen süre derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmektedir.

  Disiplin Bürosu

İlgili şahsın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesindeki dosyasının aşaması hakkında, çalışma sistematiği bakımından cevap verme olanağı bulunmamaktadır.
İlgili şahsın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesindeki dosyasının hangi hakimde olduğu hakkında, çalışma sistematiği bakımından cevap verme olanağı bulunmamaktadır.
İlgili şahsın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesindeki dosyasının ne zaman gündeme alınacağı hakkındadır.

  Dava İşleri Bürosu

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca; tarafınıza ödeme yapılması talebini içeren bir dilekçeyle Kurulumuza başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca anılan Yasa maddesi gereği, Kurulumuza bu yönde bir başvuru yapmaksızın icra takibi başlatmanıza olanak bulunmamaktadır.
Kurulumuz tarafından size gönderilecek olan ödeme ihtarını tebellüğ ettiğiniz tarihten itibaren 30 gün içinde tarafınıza bildirilen Kurulumuzun banka hesap numarasına mahkeme kararında belirtilen meblağı yatırmalı ve buna ilişkin makbuzu Kurulumuz Dava İşleri Bürosuna göndermelisiniz.

  Mevzuat İşleri Bürosu

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun görevleri, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 4 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bunlar;
 1. Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.
 2. Hâkim ve savcılarla ilgili olarak; mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
 3. Genel olarak tüm hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek.
 4. Görev alanı ile ilgili konularda ikincil mevzuat düzenlemek.
 5. Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek. Olarak sayılabilir.
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
 3. Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 4. Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
 7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
 8. Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
 9. Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
 10. Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır. ibaresinin yazılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

  Mesleğe Kabul Bürosu

Adayların dosyalarıyla ilgili incelemeler ve yazışmalar tamamlanıp Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi tarafından yapılan gündem sonrasında belli olacaktır.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi tarafından mesleğe kabuller yapıldıktan sonra HSK sitesi tarafından ilan edilecektir.
İlgili kurum ve kuruşlara yapılacak olan yazışmalar tamamlandığında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Daire tarafından gündeme alınacak ve karar ilgiliye tebliğ edilecektir.

  Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu

Röportaj talebinizi içeren dilekçenizi ‘basinburosu@hsk.gov.tr’ adresine göndermeniz gerekmektedir. Büromuz tarafından gerekli planlama ve koordinasyon sağlanarak size dönüş sağlanmaktadır.

  Strateji Geliştirme Bürosu

Cevap)

•2014 Yılı HSK Bütçesi 57.534.000,00 TL

•2015 Yılı HSK Bütçesi 43.219.000,00 TL

"2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49/1 maddesi uyarınca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı; uluslararası kuruluşlarda ya da yargı organlarında çalışmak üzere görevlendirilenler ise üç yılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığınca yurt dışına gönderilebilirler.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde, ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka kurum ve kuruluşlarda görev yapan hakim ve savcıların Bakanlıkça; diğer hakim ve savcıların ise HSK’ca yurtdışına gönderilebileceğine ilişkin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 49. maddesinin 2. fıkrası 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 1. maddesi ile mülga olmuştur.

Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan hakim ve savcılar haricindeki hakim ve savcıların dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda görevlendirmelerinde HSK’nun iznine ilişkin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 50. Maddesinin 1. fıkrasına ilişkin düzenleme 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve söz konusu izin kaldırılarak hakim ve savcıların dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirmelerinin sadece Bakanlık tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 119. Maddesinde hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimlerinin HSK’ca yaptırılacağına ilişkin hüküm 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 3. Maddesi gereğince yeniden düzenlenerek; hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek için eğitimlerinin Türkiye Adalet Akademisince yaptırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukardaki kanun değişiklikleri neticesinde HSK 2014 bütçesi ile 2015 yılı karşılaştırıldığında yaklaşık % 25’lik bir düşüş olduğu görülmektedir. " şeklindedir.

  Bilgi Edinme Bürosu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kurumsal web sayfasında yer alan ‘Bilgi Edinme’ başlıklı kısımdan Gerçek Kişi Başvuru Formu & Tüzel Kişi Başvuru Formu bölümlerinden bilgi edinme başvuru formuna ulaşabilir ve bilgiedinme@hsk.gov.tr mail adresinden veya posta ya da faks yolu ile bilgi edinme başvurusunda bulunabilirsiniz.

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, imzası, oturma yeri veya iş yeri adresini içeren dilekçeyle yapılır.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle yapılır.

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş yeri adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilerek doldurulacak formun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılır.

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilerek doldurulacak formun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.