HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Planlanan Projeler

Tarafsız ve Bağımsız Bir Yargı İçin Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Etkinliğinin Güçlendirilmesi Projesi

Proje fişinin yazım aşamasında bulunan bu proje ile HSK’nın kurumsal yapısı ve işleyişi ile ilgili mevzuatı AB standartları ile  karşılaştırmak suretiyle proje kapsamında yeniden gözden geçirmek, HSK’nın kurumsal iç işleyişinde zaman ve süreç yönetimi açısından verimliliği arttırmak, HSK’da görev yapan tetkik hâkimi ve müfettişlerin  mesleki performanslarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca Gözden Geçirilmiş Yargı Reformu Strateji belgesinde; yargının bağımsızlığının, tarafsızlığının ve şeffaflığının güçlendirilmesi ve yargının kalitesinin etkililiğinin ve verimliliğinin geliştirilmesi hedefler arasında sayılmıştır.

Bununla birlikte HSK 2017-2021 Stratejik Planında yer alan Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ile Hakimlik ve Savcılık Teminatını Güçlendirmek, Yargıya Güveni Arttırmak, Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek başlıkları altında yukarıda belirtilen hedeflerle uyumlu çalışmalar yapılması öngörülmüştür. 

 

 

Tarafsız ve Bağımsız Yargı İçin Teftiş Standartlarının ve Terfi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Yargı organının işlevini etkin ve verimli şekilde yerine getirmesi hukuk devletinin en temel gereklerindendir. Yargının hem bağımsız ve tarafsız olabilmesi, hem de ülkenin her yerinde eşit şekilde iyi işleyebilmesi ise, yasama ve yürütme organından ayrı olarak, yargı organı içinde faaliyet yürüten bir denetim mekanizması ile mümkün olabilmektedir. Söz konusu denetim işlevi halihazırda Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bağlı olan Teftiş Kurulu vasıtasıyla sağlanmaktadır.    Teftiş Kurulunun temel görevi, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmaktır. Bu proje ile, mevcut teftiş sisteminin bütün yönleriyle analizi ve teftiş sistemine ilişkin mevzuatın Avrupa Birliği üye ülkelerinin en iyi uygulamaları doğrultusunda gözden geçirilmesi öngörülmüştür. Teftişin sonuçları olan disiplin ve terfi sistemin kalitesindeki artış da yargıya duyulan güveni arttıracaktır. Bu şekilde yargının hesap verebilirliği de güçlenecektir. Bu genel hedefe ulaşmak için alt hedefler ile projenin gerçekleşmesi öngörülmüştür.  

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2021 © Tüm hakları saklıdır.