Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Kapatılan Sulh Ceza Mahkemeleri Dosyalarının Devrine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAPATILAN SULH CEZA MAHKEMELERİ
DOSYALARININ DEVRİNE İLİŞKİN DUYURU

 

6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 84 üncü maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen Geçici 6 ncı maddesi gereğince kapatılmasına karar verilen sulh ceza mahkemelerine ait dosyaların devrine ilişkin olarak bazı tereddütlerin oluştuğu Kurulumuza ulaşan taleplerden anlaşıldığından dosya devrine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerektiği değerlendirilmiştir.        

1. Kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerinin dosyalarının yeni faaliyete geçirilen Asliye Ceza Mahkemelerine aktarıldığı Adliyelerde,

a-   Faaliyette bulunan tüm asliye ceza mahkemelerinin esas derdest dosya sayıları toplanarak, asliye ceza mahkemelerinde yetkili hâkim sayısına bölünüp derdest dosyaların ortalamasının alınması,

b-   Ortalama sayının üstünde kalan asliye ceza mahkemelerinin dosya tevziine kapatılması,

c-  Ortalama sayının altında kalan ancak yeni faaliyete geçirilmeyen asliye ceza mahkemelerinin (16.07.2014 tarihinden önce faaliyette bulunan)  tevziye kapatılması,

d-  Ortalama sayının altında kalan ve yeni faaliyete geçirilen asliye ceza mahkemelerine aşağıdaki hesaplama yöntemine göre dosya tevziinin yapılması,

1- (a) fıkrasında belirtilen ve faaliyette olan tüm mahkeme esas derdest dosya ortalamasının belirlenmesi,

2-    Belirlenen ortalama sayının, mahkeme derdest dosya sayısından çıkartılması,

3-    Çıkan sonucun 2/3’ünün belirlenmesi,

4-  Belirlenen sayı kadar dosyanın bu mahkemeler tarafından alınmasının sağlanması, bu dosya sayısına ulaşan mahkemenin tevziye kapatılması,

e-    Ortalama sayının altında kalan ve yeni faaliyete geçen asliye ceza mahkemelerinin tümü, çıkan sonuç kadar dosya sayısına ulaştıktan sonra tüm asliye ceza mahkemelerinin puanları eşitlenerek tevziye açılması, (İhtisas olan mahkemeler Komisyonlarca ayrıca değerlendirilmelidir.)

f-   Ortalama sayının altında hiç derdest dosyası bulunmayan mahkemelerde, mevcut dosya tevziinin mahkeme sayısına göre yapılabilmesi için mahkeme tevzi puanlarının eşitlenmesinin sağlanması, (İhtisas olan mahkemeler Komisyonlarca ayrıca değerlendirilmelidir.)

2. Kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerinin dosyalarının mevcut Asliye Ceza Mahkemesine aktarıldığı Adliyelerde,

a-    Faaliyette bulunan tüm asliye ceza mahkemelerinin derdest dosya sayıları toplanarak asliye ceza mahkemelerinde yetkili hâkim sayısına bölünerek derdest dosyaların ortalamasının alınması,

b-   Ortalama sayının üstünde kalan asliye ceza mahkemelerinin dosya tevziine kapatılması,

c-    Ortalama sayının altında kalan asliye ceza mahkemelerine aşağıdaki hesaplama yöntemine göre dosya verilmesi,

1-      (a) fıkrasında belirtilen ve faaliyette bulunan tüm mahkeme esas derdest dosya ortalamasının belirlenmesi,

2-      Belirlenen bu ortalamanın, mahkeme derdest dosya sayısından çıkartılması,

3-      Çıkan sonucun 2/3’ünün belirlenmesi,

4-   Belirlenen sayı kadar dosyanın bu mahkemeler tarafından alınmasının sağlanması, bu dosya sayısına ulaşan mahkemenin tevziye kapatılması,

d-    Ortalama sayının altında kalan asliye ceza mahkemelerinin tümü, çıkan sonuç kadar dosya sayısına ulaştıktan sonra tüm asliye ceza mahkemelerinin puanları eşitlenerek tevziye açılması, (İhtisas olan mahkemeler Komisyonlarca ayrıca değerlendirilmelidir.)

e-   Ortalama sayının altında hiç derdest dosyası bulunmayan mahkemelerde, mevcut dosya tevziinin mahkeme sayısına göre yapılabilmesi için mahkeme tevzi puanlarının eşitlenmesinin sağlanması, (İhtisas olan mahkemeler Komisyonlarca ayrıca değerlendirilmelidir.)

Genel Olarak :

1-      Değişik iş ve talimatların yapılacak hesaba dahil edilmemesi,

2-     Tüm tevziye açma ve kapama işlemleri için, ilgili Komisyon Başkanlıklarınca karar alınması, alınan bu kararın gereği için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, tevziye açma kapama işlemlerinin takibinin, yine ilgili Komisyonca belirlenecek uzman kullanıcı vasıtasıyla yerine getirilmesi,

Hususları meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur. 05 Eylül 2014

 

EK: ÖRNEK MAHKEME DERDEST DOSYA HESAPLAMA YÖNTEMİ – 2 (Dosyaların mevcut asliye ceza mahkemelerine devri halinde)

EK: ÖRNEK MAHKEME DERDEST DOSYA HESAPLAMA YÖNTEMİ – 1 (Yeni faaliyete geçirilen asliye ceza mahkemesinin olması halinde)

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.