Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, İdari Yargı 2022 yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de ilan edilmiştir.

Bu kapsamda kararnamenin 17 Haziran 2022 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

2022 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde, bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına girenlerden dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-4’te ilan edilmiştir. Bölge idare mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensiplerin VI. maddesi kapsamında merkez nüfusu yedi yüz elli binin altında olan mahaller Ek-5’te gösterilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirilecektir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Ancak Prensiplerin re’sen kararname kapsamına alınanlara ilişkin maddeleri dışındaki diğer maddeleri kapsamında olanlara herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir. Bu durumda olanların atanma talepleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı 01 Mart 2022 Salı gününden itibaren açılacak olup, atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 07 Mart 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Ek-6’de belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 01 Mart 2022 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 7 Mart 2022 tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Atamalarda ilgililerin taleplerinin teşkilâtın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde en az üç yer tercih etmeleri önem arz etmektedir.

İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Talep ekranında yer alan; eş meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-1: İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararname Prensipleri

EK-2: İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi

EK-3: Bölge İdare Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-5: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Mahaller

EK-6: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.