Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararname Prensiplerine ilişkin çalışmalarını tamamlamış olup Prensipler Ek-1’de açıklanmıştır.

Bu kapsamda kararnamenin 21 Mayıs 2021 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır. Müstemir yetkilere ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir.

Bursa Bölge İdare Mahkemesinin faaliyete geçirilmesi planlandığından bu Bölge İdare Mahkemesi ile birlikte diğer bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te ilan edilmiş olup bölge idare mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İlk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi ise Ek-4’te gösterilmiştir.

Prensiplerin VI. maddesi kapsamında merkez nüfusu yedi yüz elli binin altında olan mahalleri gösterir liste Ek-5’te ilan edilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirilecektir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Prensiplerin re’sen kararname kapsamına alınanlara ilişkin maddeleri dışındaki diğer maddeleri kapsamında olanlara herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir. Bu durumda olanların atanma talepleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

İlanın yapıldığı 9 Mart 2021 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri dikkate alınmayacak olup ilanla birlikte isteyenlerin yeniden atanma talep formu göndermeleri gerekmektedir.

İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği’ne uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda, tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Talep ekranında yer alan; eş meslek bilgisi, erkek meslektaşlar bakımından eşinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile kadın meslektaşlar bakımından kendisinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe bilgisi alanlarının doldurulması önem arz etmektedir. Bunun dışında meslektaşlarımızın kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talep ekranı 9 Mart 2021’den itibaren açılacak olup, atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve savcıların 18 Mart 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, yöntemine uygun olarak (Ek-6) mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır. 18 Mart 2021 tarihinden sonra hâkim ve savcı atanma talep ekranı kapatılacak olup dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EK-1: İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararname Prensipleri

EK-2: İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararname Takvimi

EK-3: Bölge İdare Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-5: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Mahaller

EK-6: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.