Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, İdari Yargı 2020 yılı Ana Kararname Prensiplerine ilişkin çalışmalarını tamamlamış olup Prensipler Ek-1’de açıklanmıştır.

Bu kapsamda kararnamenin 5 Haziran 2020 Cuma tarihinde ilan edilmesi planlanmıştır. Müstemir yetkilerin ise 26 Haziran 2020 tarihine kadar ilan edilmesi planlanmış olup buna ilişkin takvim Ek-2’de gösterilmiştir.

Adana Bölge İdare Mahkemesinin faaliyete geçirilmesi planlandığından bu Bölge İdare Mahkemesi ile birlikte diğer bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te ilan edilmiş olup bölge idare mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İlk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi ise Ek-4’te gösterilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirilecektir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Prensiplerin re’sen kararname kapsamına alınanlara ilişkin maddeleri dışındaki diğer maddeleri kapsamında olanlara herhangi bir mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmeyecektir. Bu durumda olanların atanma talepleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

İlanın yapıldığı 28 Şubat 2020 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri dikkate alınmayacak olup ilanla birlikte isteyenlerin yeniden atanma talep formu göndermeleri gerekmektedir.

İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği’ne uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, çalışan eş bilgisi, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talep ekranı 28 Şubat 2020’den itibaren açılacak olup atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve savcıların 9 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, yöntemine uygun olarak (Ek-5) mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır. 9 Mart 2020 tarihinden sonra hâkim ve savcı atanma talep ekranı kapatılacak olup dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK-1: İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararname Prensipleri 

EK-2: İdari Yargı 2020 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi

EK-3: Bölge İdare Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-5: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.