Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 20.02.2024 tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının İntibak İşlemlerine İlişkin Duyuru

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi de değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı Kanunun 32’nci maddesinde ise; “Meslekleriyle ilgili yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlarla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün yüksek lisans programını ve Türkiye Adalet Akademisinde bir akademik yıldan az olmamak üzere düzenlenen uzmanlık eğitim programını başarıyla bitirenler için dokuz, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için sekiz yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılır. Ayrıca fiilen avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi, hâkim ve savcı adaylarının 4954 sayılı Kanunda belirtilen staj dönemlerini aşan adaylık süreleri, avukatlık stajının üçte ikisi ve askerlik hizmetinde geçen sürenin yarısı, birinci sınıfa ayrılmaya esas sürenin hesabında dikkate alınır. Ancak birinci sınıfa ayrılabilmek için her halde meslekte fiilen üç terfi dönemi çalışmak zorunludur.” düzenlenmiştir.

 

Ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13’üncü maddesi gereğince atanan adlî ve idari yargıda görevli hâkim, Cumhuriyet savcısı ve idarî yargı hâkimlerinin meslekten önceki avukatlık hizmetlerinin derece, kademe ve birinci sınıfa ayrılma hesabında değerlendirilmesi ve defter dönemlerinin tespiti açısından İntibak işlemlerine esas gerekli olan belgelerin Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

 

Buna göre;


1- Daha önce kurum avukatlığında çalışanların müktesep olarak almış oldukları derece ve kademe üzerinden atamaları yapıldığından avukatlık hizmetlerinin derece ve birinci sınıf ayrılma süresinde değerlendirilmesi için belge sunmalarına gerek bulunmamakta olup meslek kıdemi yönünden değerlendirilebilmesi için, mahkemeler nezdinde ve avukat yanında staj tarihlerinin başlayış ve ayrılış tarihlerini gösterir baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinin imzasını taşıyan mazbatanın aslı veya noterden onaylı suretini göndermeleri gerekmektedir.

 

2- Kurum avukatlığından önce serbest avukatlıkları varsa bu hizmetlerinin değerlendirebilmesi yönünden istenilen belgeleri göndermeleri gerekmektedir.

 

3- Serbest avukatlıktan hâkim ve Cumhuriyet savcılığına atananların ise serbest avukatlık hizmetinin Kanunda belirtilen oranda derece, kademe ve birinci sınıfa ayrılma süresinden sayılabilmesi için öncelikle baroya kayıtlı olarak geçen sürede avukatlık yapıp yapmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Serbest avukatlar kendi adlarına açtıkları büroda vergi mükellefiyeti tesis ettirmek ya da vergi mükellefi olan başka bir avukatın yanında sigortalı olarak çalışmak suretiyle iki şekilde faaliyette bulunabilmektedirler.

 

Bu nedenle;

a) Mahkemeler ve avukat yanında staj tarihlerinin başlayış ve ayrılış tarihleri ile Baroya avukat olarak kayıt ve siliniş tarihlerini gösterir baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinin imzasını taşıyan ve mazbatanın aslı veya noterden onaylı sureti,

 

b) Kendi adlarına büro açarak avukatlık yapıldıysa, kayıtlı olduğu vergi dairesinden avukatlık yaptığı süreleri ( başlayış ve ayrılış tarihlerini ) gösterir resmî belge, (Bkz. Örnek:2)

 

c) Avukatlık bürosunda sigortalı olarak avukatlık yapıldıysa, sigortalı olarak çalışıldığını gösterir e-devletten alınacak barkodlu Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü, (avukatlık hizmetine dair 2611.02 meslek kodunun bulunması gerekir.)(Bkz. Örnek:1)

 

4- Herhangi bir şirkette avukat olarak çalışanların, çalıştığı iş yerinde sigortasının avukat olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırıldığına dair resmî belgenin, herhangi bir şirkette avukat olarak çalışıp da sigortası işçi olarak yatırılmış ise, bu süre avukatlık hizmetinde geçmiş olarak değerlendirilmesi için fiili avukatlık yaptığını gösterir vekaletname, duruşma tutanakları ve şirketten avukat olarak çalıştığının gösterir yazı gönderilmesi gerekmektedir. Ancak belirtilen sürede avukat olarak çalıştığının mahkemeye başvurularak alınacak bir karar ile Genel Sekreterliğimize bildirilmesi halinde derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmek üzere ayrıca Kurula sunulabilecektir.

 

5- Vergi kaydı olmayan ve avukatlık bürosunda sigortalı olarak avukatlık yapmayanlar, topluluk sigortasına tâbi olarak yapılan avukatlık hizmetinin derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilebilmesi için sigortalı olarak çalıştığını gösterir resmi belge ile birlikte ayrıca avukatlık yaptığını gösteren duruşma zaptı, vekaletname, haciz tutanağı vb. belgelerden her yıl için en az üç adet (belgelerin tarihleri yılın tamamını kapsayacak şekilde o yılın başı, ortası ve sonu) onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekir.  (Bkz. Örnek:1)

 

 * Avukatlık hizmetlerinin değerlendirilmesi hususu kişilerin isteğine bağlı bulunduğundan gerekli belgelerin temini açısından tarafımızca kurumlarla yazışma yapılmayacaktır. İlgililerin belirtilen belgeleri ilgili kurumlardan kendilerinin temin etmeleri ve bu belgelerin imzalı ve mühürlü olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Mühürsüz ve imzasız internet çıktısı kabul edilmeyecektir.

 

6- Askerlik hizmetini yapmış olanların Askerlik Şubelerinden onaylı askerlik terhis belgesi göndermeleri gerekmektedir.

 

7- Eski kurumunda master ve doktora öğrenimlerini derece ve kademeden saydırmış olanların meslek kıdemi yönünden değerlendirilebilmesi için aşağıda yazılı belgeleri göndermeleri gerekmektedir.

 

  1. Yüksek lisans veya doktora tezinin kitapçık hali,
  2. Yazılan tezin veya doktoranın PDF formatında CD’ye çekilmiş hali,
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya enstitü onaylı örnekleri veya e-devletten alınacak karekodlu mezun belgesi,
  4. Yüksek lisanslarını yurtdışında yapanlar için; YÖK’ten denklik belgesi almaları ve tezlerinin yalnızca kapak sayfasının ve Transkript belgesinin Türkçe tercümesi yapılması gerekmektedir
  5. Transkript belgesinin noter veya enstitü onaylı örnekleri veya e-devletten alınacak karekodlu belge.


 

İlgililer, evraklarını mesleğe başladıktan sonra 1 ay içerisinde eksiksiz olarak Cumhuriyet Başsavcılığı veya Komisyon Başkanlıkları aracılığıyla göndermeleri halinde intibak işlemleri mesleğe başlama tarihine göre yapılacak olup bu süre zarfında taleplerini göndermeyenlerin intibak işlemleri ise dilekçe tarihine göre yapılacaktır.

 

Tüm Meslektaşlarımıza Saygıyla Duyurulur.

 

 

 

Ek: Örnek 1

         Örnek 2

 

 

 

İrtibat Bilgileri: 

Terfi Bürosu Şube Müdürü:

Murat AKGÜL

Emirhan FİLİZ

Tel: 0312 204 16 82

Fax : 0312 223 25 33

E-posta Adresi: terfi@hsk.gov.tr

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.