Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme Sınavı İlanı

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda;

1) Kurulumuz kadro cetvelinde mevcut 1, 3, 4 ve 5’inci dereceli kadrolarda birer kişi olmak üzere toplam 4 şube müdürü,

2) Kurulumuz kadro cetvelinde mevcut 3’üncü dereceli 4, 4’üncü dereceli 6, 5’inci dereceli 5 kişi olmak üzere toplam 15 şef,

3) Kurulumuz kadro cetvelinde mevcut 4’üncü dereceli 2, 7’inci dereceli 2 olmak üzere toplam 4 veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

Kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

 

I- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI:

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımış olmak kaydıyla;

1) Genel Şartlar:

a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

b) Atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresi ve öğrenim düzeyi şartlarını taşımak,

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Kurulda en az bir yıldır görev yapıyor olmak.

2) Özel Şartlar:

A) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartını taşımak,

b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Şef kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak.

B) Şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

b) Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar yönünden en az dört yıl, diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar yönünden ise en az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,

c) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mütercim, teknisyen, programcı, istatistikçi kadrolarının birinde en az bir yıl çalışmış olmak.

C) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

a) En az ortaöğretim mezunu olmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak,

c) Hizmetli veya dağıtıcı kadrosunda en az 6 ay çalışmış olmak.

 

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1) İlan edilen kadrolar için görevde yükselme sınavına başvurular, 16/10/2019 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 22/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları Bürosuna bizzat yapılacaktır.

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunacaktır.

3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

4) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Sınav Kurulu'nca incelenecek olup aranan şartları taşıyanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

5) Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, doğum tarihi, unvanı, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun unvanı, öğrenim durumu, varsa engel durumu, fiili hizmet süresi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunda geçen hizmet süresi bilgilerinin yer aldığı ilan ekinde yer alan EK-I form ile başvuracaktır.

6) Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin Sınav Kurulu'na ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması gerekmektedir.

 

 

 

III- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI:

Görevde yükselme sınavı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 11’inci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.

1) Görevde Yükselme Sınavı Ortak Konuları (20 SORU)

a) T.C. Anayasası (8 soru)

- Genel Esaslar

- Temel Hak ve Ödevler

- Devletin Temel Organları

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik (2 soru)

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (5 soru)

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar (3 soru)

e) Halkla ilişkiler (1 soru)

f) Etik davranış ilkeleri(1 soru)

2) Görevde Yükselme Sınavı Alan Konuları (30 SORU)

A) Şube Müdürü:

a) 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu (4 soru)

b) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu (4 soru)

c) 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (1 soru)

d) 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (1 soru)

e) Bilgisayar ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (2 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

f) Resmî Yazışma Kuralları (5 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik

g) Tebligat Hukuku (2 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

h) Bütçe Ödenekleri ve Harcama Usulleri (2 soru)

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103’üncü maddeleri

i) Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (3 soru)

j) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (3 soru)

k) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği (1 soru)

l) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik (1 soru)

m) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği (1 soru)

B) Şef:

a) 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu (4 soru)

b) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu (4 soru)

c) 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (1 soru)

d) 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (1 soru)

e) Bilgisayar ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (2 soru)

 - 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

f) Resmî Yazışma Kuralları (5 soru)

 - Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

g) Tebligat hukuku (2 soru)

 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu

 - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 - Elektronik Tebligat Yönetmeliği

h) Bütçe Ödenekleri ve Harcama Usulleri (2 soru)

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu

i) Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (3 soru)

j) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (3 soru)

k) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği (1 soru)

l) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik (1 soru)

m) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği (1 soru)

C) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni:

a) 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu (5 soru)

b) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu (3 soru)

c) 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (1 soru)

d) 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (1 soru)

e) Bilgisayar ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (2 soru)

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

f) Resmî Yazışma Kuralları (5 soru)

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

g) Tebligat Hukuku (2 soru)

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

h) Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (4 soru)

i) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (4 soru)

j) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği (1 soru)

k) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik (1 soru)

l) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği (1 soru)

 

IV- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1) Görevde yükselme yazılı sınavı 23/11/2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav ile ilgili bilgilendirme amacıyla yapılacak olan sınav yeri, saati ve diğer hususlar 15/11/2019 tarihinde www.hsk.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

2) Görevde yükselme sınavı, bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

3) Sınavda çoktan seçmeli toplam 50 soru sorulacak olup her bir doğru cevap 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. Toplam 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

4) Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

 

V- SÖZLÜ SINAV:

 

1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan)

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan)

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

 

 

VI- BAŞARI SIRALAMASI:

1) Görevde yükselme sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısı kadar yapılacak atamada adayların başarı puanı esas alınır.

2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurulun internet sitesinde ilan edilir.

3) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

 

VII- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ:

1) Sınav sonuçları Kurulun internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilandan itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek, sonuçlar itiraz edenlere bildirilir.

2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.

 

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

1) Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2) Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

 

Duyurulur.

 

 

Eki:Başvuru Formu

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.