Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Doğuma Bağlı Haklar Kapsamında Yapılan Yönerge Değişikliklerine İlişkin Duyuru

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 
Genel Sekreterliği


Sayı    : 87742275-010.04-0048-2016-42/5401                                                                                                                                      10/02/2017
Konu   : Yönerge Değişiklikleri


DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde düzenlenen, doğum sebebiyle verilecek analık izni, süt izni ve yarım gün izin haklarının yargı mensuplarınca hangi şekilde kullanılacağı ile, anılan Kanunun 101 inci maddesinde düzenlenen doğum sonrası gece nöbeti muafiyetinin süresi hususlarında, bir takım tereddütlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda değinilen belirsizlik ve tereddütlerin giderilebilmesi bakımından, bu hususta bir düzenleme yapılması gerekliliği gözetilmek suretiyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 18/01/2017 tarihli gündeminde anılan konular görüşülerek;

1) Doğuma bağlı haklar kapsamında, Kurulumuzun 30/04/2014 tarih ve (1) sıra sayılı  “Hâkim ve savcıların yıllık, mazeret,  hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri” konulu Yönergesinin “Mazeret İzni” başlıklı kısmına (4) sıra sayılı bendin eklenmesine, 

2) Gece nöbeti muafiyeti bakımından ise, Kurulumuzun 30/04/2014 tarihli (3) sıra sayılı “Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar” konulu Yönergesinin (4) sıra sayılı bendinde gerekli değişiklikliğin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Anılan yönergelerin öngörülen son hâli, yapılan değişiklikler ilgili kısımlara işlenilmek suretiyle ilişikte gönderilmiş olup, ayrıca Kurulumuz internet sayfasında da yayımlanmıştır. 

Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.

 

 

Bilgin BAŞARAN       
Hâkim                
  Genel Sekreter
      
                                                                                                            

 


        
EKİ: 
-(1) Nolu Yönerge (Değişiklik yapılan hâli) 
-(3) Nolu Yönerge (Değişiklik yapılan hâli) 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:

1) Cumhuriyet Başsavcılıkları

2) Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları

3) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları

4) Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları

5) Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.