Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Dış İlişkiler

Kurulumuz Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyetlerine devam etmekte olan Dış İlişkiler ve Proje Bürosu;

Kurul tarafından düzenlenecek uluslararası toplantı, konferans, sempozyum ve seminer gibi faaliyetlerin koordine edilmesi ve bu kapsamda sunulacak tebliğlerin hazırlanması,

Kurulun görev alanına giren konularda;

  1. Ülkeler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, Avrupa Birliği karar alma mekanizmaları ile ilişkilerin yürütülmesi, buna ilişkin temas, inceleme, araştırma ve yazışmaların gerçekleştirilmesi,
  2. Uluslararası kuruluşlarla projeler geliştirilmesi, uygulanması ve takibine dair idari işlemlerin yürütülmesi, bu kapsamda diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve yürütülen projelere iştirak edilmesi ile bunların uygulama ve sonuçlarının takibine yönelik iş ve işlemleri yürütmektedir.

Bu çerçevede ifade etmek gerekir ki, Kurulumuz, yurt dışından gelen heyetlerin her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu kapsamda ziyarete gelen yabancı heyetlere Kurulumuz tanıtılmakta ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Kurulumuz, karşılıklı işbirliği çerçevesinde zaman zaman yabancı heyetleri ağırlarken, bu ülkelere çalışma ziyaretleri de düzenlemektedir. Yargı alanında ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Dış İlişkiler ve Proje Bürosu tarafından, yabancı ülkelerin başta Yargı Kurulları olmak üzere diğer yargı organlarıyla Kurulumuzun ilişkileri organize edilmektedir. Bu kapsamda, yabancı ülkelerin yargı kuruluşlarının ülkemizi ziyaretleri ile yabancı ülkelere icra edilen ziyaretler planlanmakta ve organize edilmektedir.

Öte yandan, uluslararası kuruluşlar nezdinde icra edilen toplantı ve organizasyonlara Ülkemiz adına Kurulumuz tarafından katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE), Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) ve Uluslararası Savcılar Birliği (IAP) gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerine doğrudan katılım sağlanmakta, bu kapsamda talep edilen bilgiler ve sualnameler Kurulumuz görev alanı çerçevesinde karşılanmakta ve bu suretle karşılıklı ilişki ve bilgi akışının takibi sağlanmaktadır.

Ayrıca, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların, Kurulun görev alanına ilişkin tavsiye ve görüşleri süregelen bir şekilde etkin olarak takip edilerek değerlendirilmekte, büroların görev alanlarına göre dağıtımlı yazılarımızla paylaşılmakta; önemli görülenlerin Türkçe'ye tercümesi sağlanarak web sitemizde yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği (AB) tarafından her yıl düzenli olarak Ülkemizin AB'ye katılım yolunda kaydettiği gelişmelerin değerlendirildiği Türkiye İlerleme Raporlarına ilişkin olarak, başta Kurulumuz olmak üzere raporda yer alan bilgi ve değerlendirmelere dair gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması ile eleştiri konusu yapılan hususlara dair haklı gerekçelerimizin ortaya konulması adına gerekli bilgiler, Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı) ve Adalet Bakanlığına (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü) iletilmektedir. Yine Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkemizin de üyesi olduğu Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) "Parlamento Üyeleri Bakımından Yolsuzluğun Önlenmesi" ve "Hâkimler ve Savcılar Bakımından Yolsuzluğun Önlenmesi" konularını içeren Değerlendirme Raporlarında yer alan tavsiyelere esas teşkil etmek üzere gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Adalet Bakanlığına (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü) iletilmektedir.

Yine Büromuz tarafından, Kurulumuzun paydaşı olduğu projelere katkı sağlanmakta ve Kurulumuzca bizzat yürütülen projelerin takibi icra edilmektedir. Bu kapsamda, Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) Mekanizması ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programları kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla proje önerisi sunulmakta, Yargı, Temel Haklar ve Sivil Toplum Alanlarında Sektörel İzleme Komitesi (SMC) çalışmaları takip edilmektedir.

Diğer taraftan, uluslararası kuruluşların web sitelerinin düzenli olarak takibinin sağlanması suretiyle, Kurulumuzu ilgilendiren hususlarda gerektiğinde basın açıklaması ya da ilgili kuruluşa mektup yazılması suretiyle gerekli düzeltme ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Türk yargısını ve Kurulumuzu ilgilendirdiği değerlendirilen konularda, ülkemize yöneltilen takdir ve eleştiriler dâhil olmak üzere gelişme, etkinlik, haber ve yenilikler “Türk Yargısı ile İlgili Uluslararası Kurumlardan Haberler” adıyla bülten haline getirilmektedir. Yine benzer şekilde, tüm dünyada yer alan haberlerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından tercüme edilerek Devlet Enformasyon Sistemi'ne aktarılmasından sonra sistemde anahtar kelimelerle arama yaptırılması yoluyla ulaşılan Kurulumuzu ilgilendiren ve yargıya ilişkin haberlerden “Uluslararası Basın Bülteni” hazırlanmaktadır.

Ayrıca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2024-2028 Stratejik Planında; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapma (karşılaştırmalı hukukta yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına yönelik iyi uygulama örnekleri ile uluslararası kabul gören standartların ve referans belgelerin incelenerek raporlanmasına yönelik faaliyetler), hâkim ve savcıların bağımsızlık konusunda karşılaşmaları muhtemel etken ve müdahalelere karşı önleyici/koruyucu bir mekanizma oluşturma, yargıya güvenin artırılmasına yönelik eylem planı hazırlama (Yargıya güveni artıran uygulama örneklerine ilişkin referans belgelerin takibi ve gerektiğinde tercümesine yönelik faaliyetler), Kurulun yapısal ve kurumsal etkinliği artırma hedeflerine ilişkin olarak Dış İlişkiler ve Proje Bürosu sorumlu Bürolar arasında gösterilmiştir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2022-2026 Stratejik Planında da yer alan söz konusu hedefler çerçevesinde Büromuz faaliyetlerini yürütmektedir.

 

     

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.