HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
CEPEJ

CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu)

 

CEPEJ, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararı ile 2002 yılında oluşturulmuştur. CEPEJ’in amacı üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek ve Avrupa Konseyi tarafından bu amaçla hazırlanmış olan sistemlerin uygulamasını geliştirmektir.
 

CEPEJ, Avrupa'da hukuk devleti ve demokrasinin geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. Avrupa Konseyi'ne üye 47 devlete, bütün yargı süjelerini dikkate alarak yargının yapılanması konusunda uygulamaya yönelik öneriler sunmak ve makul süre içerisinde adil yargılamayı sağlamaya yönelik etkili yollar bulmak amacıyla kurulmuştur.
2002/12 sayılı kararın ekinde yer alan Tüzüğün 2’nci maddesinde CEPEJ’in görevleri şöylece sıralanmıştır:
-Genel istatistiki kriterleri ve değerlendirme araçlarını kullanarak, farklı adlî sistemler tarafından ulaşılan sonuçları gözden geçirmek,

-Adlî sistemlerin fonksiyonlarıyla ilgili sorunlar ile mümkün olan ilerlemeleri belirlemek ve bu konularda görüş alışverişinde bulunmak,

-Özel ihtiyaçlarını da dikkate alarak, üye ülkelerin adlî sistemlerinin ölçülmesine ve işlevlerinin geliştirilmesine yönelik somut yöntemleri belirlemek,

-Üye ülkelere, talepleri üzerine, AK standartlarına uygun olarak yardım sağlamak,

-Gerektiğinde ve AK’nin yönetim kurulları (özellikle Avrupa Hukuk İşbirliği Komitesi)  tarafından ihtiyaç duyulduğunda, Bakanlar Komitesi’ne sunulmak üzere, yeni uluslararası hukukî belgelerin oluşturulması ya da mevcut olanların değiştirilmesine yönelik taslak teklifleri hazırlamak

CEPEJ tarafından tüm çalışmaların yürütülmesi için üye ülkeleri kapsayan bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Üye ülkelerin belirlediği kontak kişiler bilgileri CEPEJ in oluşturduğu ağ üzerinden CEPEJ sekretaryasına göndermektedir. 

CEPEJ Genel Kurul toplantılarına Adalet Bakanlığı yetkilileri ile birlikte HSK tarafından katılım sağlanmaktadır.


http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2021 © Tüm hakları saklıdır.