Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bölge İdare Mahkemeleri 2016 Yılı Eylül Ayı Kararnamesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 2016 YILI EYLÜL AYI
KARARNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından bir kısım idarî yargı hâkimleri ile ilgili olarak verilen görevden uzaklaştırma kararları ve mevcut ihtiyaç nedeniyle bölge idare mahkemelerinde oluşan hâkim ihtiyacının temini maksadıyla 17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 671 sayılı KHK’nın 28 inci maddesi ile, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Geçici 21 inci madde eklenmiş, anılan madde ile 31/12/2020 tarihine kadar bölge idare mahkemesi üyeliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge idare mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan idari yargı hâkim ve savcıları arasından atama yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca yapılacak atamalar için çalışmalara başlanılmış olup, kararnamede uygulanacak prensipler (Ek-1) belirlenmiştir.

 

Kararnamenin 1 Eylül 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması planlanmıştır. Kararname sonrası yapılacak olan yeniden inceleme  ile müstemir yetkilerin belirlenmesine ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

 

Bu kararnameye mahsus olmak üzere bölge idare mahkemesi üyesi ihtiyacı bulunan mahaller ve ihtiyaç sayısı (Ek-3) ilan edilmiş olup, meslektaşlarımız atanmak istedikleri yerleri prensip kararlarına göre tercih edebileceklerdir.

 

2016 yılı içerisinde atama görenler talep etmemeleri halinde kararname kapsamına alınmayacaklardır. Ayrıca kendisi veya eşi hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilenler de kararname kapsamına alınmayacaklardır.

 

671 sayılı KHK ile getirilen düzenleme uyarınca fiilen en az 6 yıl görev yapmış idarî yargı hâkim ve savcılarının 25 Ağustos 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar atanma talep formlarını ve/veya varsa mevcut görev yaptıkları mahalde kalmaya ilişkin mazeretlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde yöntemine uygun olarak (Ek-4); izin ve benzeri nedenlerle görev yerinde bulunmayan meslektaşlarımızın ise bulundukları yerdeki adliye imkânlarını kullanmak suretiyle mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır.

 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

 

EK-1: Bölge İdare Mahkemeleri 2016 Yılı Eylül Ayı Kararnamesi Prensipleri

EK-2:  Bölge İdare Mahkemeleri 2016 Yılı Eylül Ayı Kararnamesi ve Müstemir Yetkisine İlişkin Takvim

EK-3: Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine İlişkin İhtiyaç Listesi

EK-4: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.