Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı İhtiyaç Kararnamesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ
 

BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

2017 YILI İHTİYAÇ KARARNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından bir kısım hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili olarak verilen meslekten çıkarma veya görevden uzaklaştırma kararları nedeniyle özellikle üst bölge mahallerde oluşan ihtiyaçtan ve kıdemli meslektaşlarımızın bu bölgelerde görev yapmasının önem arz etmesinden dolayı kararname yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve kararnamede uygulanacak prensipler (Ek-1) belirlenmiştir. Kararnamenin 5 Mayıs 2017 tarihine kadar sonuçlandırılması plânlanmıştır. Kararnameye ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

Meslektaşlarımız atanmak istedikleri yerleri prensip kararlarına göre tercih edebileceklerdir. İhtiyaç yerleri ile kararname kapsamına girenlerin boşaltabileceği muhtemel münhal mahaller belirlenerek atama yapılması plânlanan yerler Ek 3’te ilan edilmiş olup, dört ve beşinci bölge yerlere kura ile atama yapılması planlandığından bu kararname ile atama yapılmayacaktır. Bölge adliye mahkemelerinde ihtiyaç bulunan üyelikler ise Ek 4’te ilan edilmiştir.

Atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde yöntemine uygun olarak (Ek-5) mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EK-1: Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı İhtiyaç Kararnamesi Prensipleri

EK-2: Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı İhtiyaç Kararnamesine İlişkin Takvim

EK-3: Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Bulunan Mahalleri Gösterir Liste (Güncellendi-17-04-2017)

EK-4: Bölge Adliye Mahkemelerine İlişkin İhtiyaç Listesi

EK-5: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.