Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bölge Adliye Mahkemelerinde Nöbet Sistemi Öngörülmesine İlişkin Yönerge Değişikliği Duyurusu

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 
Genel Sekreterliği


Sayı    : 87742275-045.02-0049-2017-141/15074                                                                                                                                      15/05/2017
Konu   : Bölge Adliye Mahkemelerinde Nöbet
      Hizmetlerinin Yerine Getirilmesine İlişkin
      Usul ve Esaslar


DAĞITIM YERLERİNE 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca 30/04/2014 tarihinde kabul edilen “Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar” konulu (3) sıra sayılı Yönergede öngörülen usul ve esasların bölge adliye mahkemeleri bakımından da geçerli olup olmadığı ile bölge adliye mahkemelerinde nöbet uygulaması yapılıp yapılmayacağı hususlarında tereddütlerin giderilebilmesi bakımından, bu hususta bir düzenleme yapılması gerekliliği gözetilmek suretiyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 05/04/2017 tarihli gündeminde konu görüşülerek, ilgili Yönergede gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. 

Anılan Yönergenin öngörülen son hâli ilişikte gönderilmiş olup, ayrıca Kurulumuz internet sayfasında da yayımlanmıştır. 

Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.   

 

Bilgin BAŞARAN       
Hâkim                
  Genel Sekreter 
      
                                                                                                            

 


        
EKİ: 
(3) Nolu Yönerge (Değişiklik yapılan hâli) 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:

- Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları

- Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanlıkları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.