Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) 15.Yıl Kuruluş Yıldönümü Etkinliği ve 30. Genel Kurul Toplantısı

Yargı sistemlerinin fonksiyonel durumlarını analiz etmek ve adalet ile ilgili kamu politikalarını yönlendirmek, adalet alanında Avrupa standartlarının uygulanmasını teşvik etmek ve yargıda zaman yönetimini optimize etmek amacıyla yargı alanında düzenleme yapma konusunda söz sahibi olanlar ile uygulayıcılara yönelik somut önlemler ve araçlar geliştirmek için Avrupa Konseyi bünyesinde 2002 yılında kurulan ve Konsey üyesi ülkelerin adalet sistemlerini incelemek için düzenli bir süreç öngörmekte olan Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu’nun (CEPEJ) 27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Fransa/Strazburg’ta gerçekleştirilen 15. Yıl Kuruluş Yıldönümü Etkinliği ve 30. Genel Kurul Toplantısına Kurulumuzu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimi sayın Zeki Uysal katılmıştır.

CEPEJ aktivitelerine Ülkemiz adına düzenli olarak katılım sağlayan Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yetkilileri ile birlikte Kurulumuzdan bir temsilcinin de CEPEJ Genel Kurul Toplantılarına katılmasının, Kurulumuzun yetki ve görev alanı dikkate alındığında CEPEJ’in yukarıda bahsedilen kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet edeceği düşüncesinden hareketle HSK adına ilk defa bir CEPEJ Genel Kurulu’na ve bu toplantıya denk gelen 15.Yıl Kuruluş Etkinliğine katılım sağlanmıştır.

27 Haziran 2018 günü sabah bölümünde “15.Yıl Kuruluş Yıldönümü Etkinliği” kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı sayın Gabriella-Battaini Dragoni ile CEPEJ Başkanı sayın Georg Stawa birer açılış konuşması gerçekleştirmişlerdir.

Daha sonra, “Yapay Zeka ve Yargı Sistemleri” başlığı altında bir kısmı akademisyen, bir kısmı da hakim olan çeşitli ülkelerden uzmanların sunumlarını yapmalarını müteakip konu ile ilgili ayrıntılı bir tartışma bölümü gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelen temsilcilerin yanı sıra Kazakistan ve Guatemala’nın da “Gözlemci” olarak katıldığı toplantıda ayrıca, Avrupa Hakimler Birliği (EAM), Uluslararası Yargı Görevlileri Birliği (UIHJ), Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi (CCJE), Avrupa İdari Yargı Hakimleri Birliği (AEAJ), Avrupa Birliği Barolar ve Hukuk Toplumları Kurulu (CCBE) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de yer almıştır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin resmi gündem kapsamında, CEPEJ bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Adaletin Kalitesi Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-QUAL), Adalet Sistemlerinin Değerlendirilmesi Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-EVAL), Yargıda Zaman Yönetimi Çalışma Grubu (Saturn Merkezi) ve Arabuluculuk Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-MED) yaptıkları sunumlarla devam eden çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmişlerdir.

Bu kapsamda, iki yılda bir “Avrupa Adalet Sistemleri, Yargının Kalitesi ve Etkililiği” konulu raporlar yayımlamakta olan CEPEJ’in ilgili birimi olan Adalet Sistemlerinin Değerlendirilmesi Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-EVAL) tarafından sunumu yapılan ve 2016 yılı verileri ile hazırlanmakta olan 2018 yılı Raporunun içeriği hakkında ayrıntılı bir oturum gerçekleştirilmiş, Rapora itirazların yapılması ve değerlendirilmesi için belirlenen takvim sonrası Raporun 4 Ekim 2018 tarihinde CEPEJ’in resmi websitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, Konseye üye ülkelerde yargı alanında meydana gelen son gelişmelerin ele alındığı bölümde HSK adına söz alınarak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası HSK tarafından tesis edilen işlemler, bu işlemlerle ilgili devam eden iç hukuk uygulaması ve konu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce verilen kabul edilemezlik kararları, ayrıca Ülkemizde faaliyete geçirilen istinaf sistemi ve uygulaması ile yakın zamanda yürürlüğe konulması planlanan yargı etiği ilkeleri hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

Bu yılın ikinci toplantısı olan 31. Genel Kurul Toplantısının 3-4 Aralık 2018 tarihleri arasında Fransa/Strazburg’ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin tamamlanmasının ardından 29 Haziran günü Başkan sayın Georg Stawa tarafından gerçekleştirilen kapanış konuşmasıyla CEPEJ 30. Genel Kurul Toplantısı sona ermiştir.

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.