Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görevlendirilen Başkan Ve Üyeler Arasında Dosya Tevzisi Hakkında Duyuru


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

1- 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45. Maddesi ile değişik 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre heyet halinde görülmesi gereken dosyalara ait iş ve işlemlerin mahkeme başkanı tarafından yürütülmesine,

2- Daha önce asliye ticaret mahkemesi hâkimi iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 08/09/2014 tarih ve 1945 sayılı kararı ile asliye ticaret mahkemesi başkanlığı veya üyeliğinde yetkilendirilenlerin daha önce bakmakta oldukları asliye ticaret mahkemesine ait dava dosyalarına (heyet halinde bakılması gereken dosyalara başkan tarafından bakılacaktır) bakmaya devam etmelerine,

Ticaret mahkemesi üyeleri tarafından bakılmakta iken, heyet olarak bakılması gereken dosya olması nedeniyle heyete devredilen dosyalara ait iş ve işlemler mahkeme başkanı tarafından yürütüleceğinden, üyelerin heyete devrettikleri dosya sayısı kadar dosyanın öncelikle üyelere tevziine,

Daha önce asliye ticaret mahkemesi dışında bir mahkemede yetkili iken ticaret mahkemesi başkanlığına veya üyeliğine atananlar ile ticaret mahkemesinde yetkili iken dosya devralmaksızın ticaret mahkemelerinde yetkilendirilen başkan ve üyeler, uhdelerinde dosya getirmediklerinden, yetkilendirildikleri mahkemenin derdest dosya sayısının kendisi dışında o mahkemede yetkili hakim sayısına bölünmesi suretiyle bulunan derdest dosya ortalamasının 2/3’ü kadar dosyanın öncelikle bu hakim ve başkana tevziine,

3- İkinci bent uyarınca dosya denkleştirilmesi yapıldıktan sonra yeni gelen işlerin başkan ve üyeler arasında tevziine ancak heyet halinde bakılması gereken dosyaların her birinin diğer dosyaların iki adedine eşit olarak kabul edilmesine,

4- Mahkemelere yeni üye yetkilendirilmesi yapıldığı takdirde bu üyelerin genel tevziiden alacakları dosya sayısına ilişkin kriterlerin müstemir yetki kararnamesinde ayrıca belirlenmesine karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.