Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Adli Yargı 2020 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Adlî Yargı 2020 yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de açıklanmıştır.

Bu kapsamda kararnamenin 5 Haziran 2020 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır. Bölge adliye mahkemeleri ile iki, üç, dört ve beşinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkileri 26 Haziran 2020 Cuma gününe kadar, birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkileri ise 14 Temmuz 2020 Salı gününe kadar ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

2020 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te ilan edilmiş olup, bölge adliye mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İlk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına girenlerden dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-4’te gösterilmiştir.

Prensiplerin 7 ve 8. maddeleri kapsamında merkez nüfusu bir milyon ve yedi yüz elli binin altında olan birinci bölge mahalleri gösterir listeler Ek-5 ve Ek-6’da ilan edilmiştir.

Prensiplerin 4 ila 9. maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Prensiplerin diğer maddelerine göre yapılacağı belirtilen atamalara ilişkin herhangi bir mesaj gönderilmeyecek olup, bu durumda olanların atanma durumları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

İlanın yapıldığı 28 Şubat 2020 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri dikkate alınmayacak olup, ilanla birlikte isteyenlerin yeniden atanma talep formu göndermeleri gerekmektedir.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

23. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının mazeretlerine ilişkin talepleri, mesleğe kabullerinin yapılması aşamasında kabul edilecek olup buna ilişkin ilan daha sonra yapılacaktır. Ayrıca hâlen hâkim veya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapanlardan eşi 23. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adayı olanların, kararname kapsamına girmeseler dahi, bu durumlarını atanma talep formu göndererek belirtmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talep ekranı 28 Şubat 2020’den itibaren açılacak olup, atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 9 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, Ek-7’de belirtilen yöntemine uygun olarak mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır.  9 Mart 2020 tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK-1: Adlî Yargı 2020 Yılı Ana Kararname Prensipleri 

EK-2: Adlî Yargı 2020 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi

EK-3: Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Listesi

EK-5: Merkez Nüfusu Bir Milyonun Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-6: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-7: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.