Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2016 Yılı Ağustos Ayı Kararnamesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ


ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

2016 YILI AĞUSTOS AYI KARARNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından bir kısım hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili olarak verilen meslekten çıkarma veya görevden uzaklaştırma kararları nedeniyle özellikle birinci bölge mahallerde oluşan ihtiyaçtan ve bu bölgede kıdemli meslektaşlarımızın görev yapmasının önem arz etmesinden dolayı, sadece birinci bölge mahallere (prensiplerin beşinci bendinin ikinci paragrafında belirtilen ikinci bölgelere (Ek-5) yapılacak atamalardaki istisna hariç) yapılacak şekilde çalışma yapılmış olup, kararnamede uygulanacak prensipler (Ek-1) belirlenmiştir. Kararnamenin 1 Eylül 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması plânlanmıştır. Kararname sonrasında yapılacak olan yeniden inceleme ile müstemir yetkilerin belirlenmesine ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

 

Bu kararnameye mahsus olmak üzere hâkim ve Cumhuriyet savcısı ihtiyacı bulunan birinci bölge mahaller Ek-3 ve Ek-4’de ilan edildiği üzere A ve B grubu olarak belirlenmiş olup, meslektaşlarımız atanmak istedikleri yerleri prensip kararlarına göre tercih edebileceklerdir. İlan edilen ihtiyaç sayıları kararname için belirlenmiş olup, bunun dışında açık kalan yerler kur’a ile tamamlanması planlandığından ihtiyaç olarak gösterilmemiştir.

 

Eş mazereti nedeniyle atanmak isteyenlerin, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

 

2016 yılı içerisinde atama görenler kararname kapsamına alınmayacaktır. Ayrıca kendisi veya eşi hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilenler de kararname kapsamına alınmayacaktır.

 

Atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 16 Ağustos 2016 Salı günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde yöntemine uygun olarak (Ek-6); izin ve benzeri nedenlerle görev yerinde bulunmayan meslektaşlarımızın bulundukları yerdeki adliye imkânlarını kullanmak suretiyle mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır.

 

Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdarî Yargı İlk Derece Mahkemelerine ilişkin bu aşamada herhangi bir kararname öngörülmediğinden, bu mahkemelerde görev yapan meslektaşlarımızın atanma talep formu göndermelerine gerek bulunmadığı gibi bu mahkemelere de atama yapılmayacaktır.

 

Yargı hizmetinin verimli, etkin ve dengeli bir şekilde yürütülebilmesi için zorunlu olarak hazırlanan bu ara kararnamede, hâlen çalışan kıdemli ve kur’acı hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayıları dikkate alındığında, özellikle birinci bölge yerlerde yargı hizmetinin yürütülmesini zorlayacak bir durumun ortaya çıkmaması için yerinde kalma yönünde talep ve girişimde bulunulmaması önem arz etmektedir.

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun çalışmalarını düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütebilmesi, meslektaşlarımızın yazılı taleplerinin titizlikle incelenebilmesi ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın emek ve zaman kaybetmelerinin önlenmesi amacıyla, bu ilandan itibaren müstemir yetkilerin açıklanacağı tarihe kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna mevcut uygulamada olduğu gibi ziyaretçi kabul edilemeyeceği hususu,

 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EK-1: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2016 Yılı Ağustos Ayı Kararnamesi Prensipleri

EK-2:  Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2016 Yılı Ağustos Ayı Kararnamesi ve Müstemir Yetkisine İlişkin Takvim

EK-3: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemelerine İlişkin Birinci Bölge A Grubu Mahallerin İhtiyaç Listesi 

EK-4:  Adlî Yargı İlk Derece Mahkemelerine İlişkin Birinci Bölge B Grubu Mahallerin İhtiyaç Listesi 

EK-5:  Adlî Yargı İlk Derece Mahkemelerine İlişkin İkinci Bölge Mahallerin İhtiyaç Listesi 

EK-6: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.