Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Adlî Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Adlî Yargı 2019 yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere (Ek-1) ilişkin yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, kararnamenin 31 Mayıs 2019, müstemir yetkilerin ise 17 Temmuz 2019 tarihine kadar ilan edilmesi plânlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmesi plânlandığından, buna ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te gösterilmiştir. Diğer bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi ise Ek-4’te ilan edilmiş olup, bu bölge adliye mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

2019 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde, ilk derece mahkemelerine ilişkin hâkim ve Cumhuriyet savcısı ihtiyacı bulunan mahaller ile kararname kapsamına girenlerden dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler Ek-5’te gösterilmiştir.

Kararname kapsamında iki ve üçüncü bölge yerlerde oluşacak münhal yerler ile dört ve beşinci bölge yerlere kura ile atama yapılması planlanmıştır.

Prensiplerin 7 ve 8. maddeleri kapsamında merkez nüfusu bir milyon ve yediyüz elli binin altında olan birinci bölge mahalleri gösterir listeler Ek-6 ve Ek-7’de ilan edilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince kararname kapsamına alınanlar, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir.

Prensiplerin 19. maddesi gereğince kararname kapsamına alınanlara mesaj gönderilmemiş olup, bu kapsamda olanların atanma durumları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımız, durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talep ekranı 23 Şubat 2019’dan itibaren açılacak olup, atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 4 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, yöntemine uygun olarak (Ek-8) mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır. 4 Mart 2019 tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK-1: Adlî Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri 

EK-2: Adlî Yargı 2019 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi

EK-3: Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-5: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Listesi

EK-6: Merkez Nüfusu Bir Milyonun Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-7: Merkez Nüfusu Yediyüz Elli Binin Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-8: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.