Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Adlî Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ


ADLÎ YARGI 2018 YILI ANA KARARNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, adlî yargı 2018 yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalarını tamamlamış olup, kararnamenin 11 Temmuz 2018 tarihine kadar ilan edilmesi plânlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi plânlandığından buna ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te gösterilmiş olup, diğer bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi ise Ek-4’te ilan edilmiştir.

2018 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde, ilk derece mahkemelerine ilişkin hâkim ve Cumhuriyet savcısı ihtiyacı bulunan mahaller ile kararname kapsamına girenlerin boşaltacakları muhtemel münhal yerler Ek-5’te gösterilmiştir. Dört ve beşinci bölge yerlere kura ile atama yapılması planlandığından bu mahallerin tercih edilmemesi gerekmektedir.

Prensiplerin 18 ve 19. maddeleri kapsamında merkez nüfusu bir milyon ve yediyüz ellibinin altında olan birinci bölge mahalleri gösterir listeler Ek-6 ve Ek-7’de gösterilmiştir.

Prensiplerin 16. maddesi gereğince kararname kapsamına alınan meslektaşlarımızın, kurum avukatlığından hâkim veya Cumhuriyet savcılığına geçtiklerine ilişkin belgeyi atanma talep formu ile birlikte göndermeleri halinde durumları yeniden değerlendirilecektir. Ayrıca Prensiplerin 20-e maddesi gereğince kararname kapsamına alınanlara mesaj gönderilmemiş olup, bu meslektaşlarımızın atanma durumları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Atanma talebi olan meslektaşlarımız, dilekçelerinde tercih sınırlaması olmaksızın atanmak istedikleri yerleri tercih edebileceklerdir. Ayrıca Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince kararname kapsamına alınanlar, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımız, durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 25 Nisan 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde yöntemine uygun olarak (Ek-8) mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır.  25 Nisan 2018 tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK-1: Adlî Yargı 2018 Yılı Ana Kararname Prensipleri

EK-2: Adlî Yargı 2018 Yılı Ana Kararname Takvimi

EK-3: Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-5: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Listesi

EK-6: Merkez Nüfusu Bir Milyonun Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-7: Merkez Nüfusu Yediyüz Ellibinin Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-8: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.