Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesince Verilen ve Kesinleşen Kararlar
UYARMA 
(MADDE 63)    
A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 C F-1 F-2 F-3

AYLIKTAN KESME 
(MADDE 64)
                 
1                  

KINAMA 
(MADDE 65)    
   
A-1 A-2 D F G I-1 I-2 I-3    

KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA 
(MADDE 66)
               
B C                

DERECE YÜKSELMESİNİ DURDURMA
(MADDE 67)
                 
B                  

YER DEĞİŞTİRME 
(MADDE 68)
   
A-1 A-2 A-3 B C E-1 E-2 F    

MESLEKTEN ÇIKARMA 
(MADDE 69)
           
1 2 son-1 son-2            

CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞI                
1 2                

İŞLEMDEN KALDIRMA 
(MADDE 87)
               
1 2                

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016