Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
6545 Sayılı Kanun ile Kaldırılan Sulh Ceza Mahkemelerinin Derdest Dava Dosyalarına Bakıp Bakamayacaklarına İlişkin Duyuru


6545 Sayılı Kanun ile Kaldırılan Sulh Ceza Mahkemelerinin
Derdest Dava Dosyalarına Bakıp Bakamayacaklarına İlişkin Duyuru

 

Bilindiği üzere; 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28/06/2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 84 üncü maddesiyle 5320 sayılı Kanuna eklenen Geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmıştır.” hükmü; üçüncü fıkrasındaki  “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili Asliye Ceza Mahkemelerine devredilir.” hükmü ve yedinci fıkrasındaki “Sulh ceza hâkimlikleri faaliyete geçirilinceye kadar, sulh ceza mahkemelerinin görev alanına giren her türlü kararı vermeye kaldırılan sulh ceza mahkemeleri yetkilidir. Kaldırılan mahkemelerde bulunan ve kesinleşen dosyalara ait arşiv ve emanetler ile diğer evrak ve dokümanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek mahkeme veya mahkemelere ya da hâkimliklere devredilir ve müteakip işlem ve talepler bu mahkemelerce veya hâkimliklerce yerine getirilir veya karara bağlanır.” hükmü birlikte değerlendirilerek Adalet Bakanlığı tarafından Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinin kurulmasını müteakip Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından Sulh Ceza Mahkemelerinden devredilecek dosyaların Asliye Ceza Mahkemelerine tevziine ilişkin kriterler belirlenerek tüm teşkilata duyurulacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla; Anılan Kanunun öngördüğü bir aylık süre içerisinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından Sulh Ceza Mahkemelerinden devredilecek dosyaların Asliye Ceza Mahkemelerine tevziine ilişkin kriterler belirlenerek tüm teşkilata duyuruluncaya kadar Anılan Kanunun 84’üncü maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca sulh ceza mahkemelerinin derdest dava dosyalarını devretmeyerek bu dosyalara (duruşma, keşif, karar verme, iddianamenin iadesi ve kabulü gibi her türlü iş ve işlem gibi)  bakmaya devam etmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerine rica olunur.  

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.