Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
6545 Sayılı Kanun İle Kaldırılan Sulh Ceza Mahkemelerinde Bulunan Dosyaların Devri

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

                                                         

 

 

 

 

30/06/2014

 

6545 Sayılı Kanun İle Kaldırılan Sulh Ceza Mahkemelerinde Bulunan Dosyaların Devri

 

 

 

Bilindiği üzere 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28/06/2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Kanunun 84 üncü maddesiyle 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ıncı maddenin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmıştır.” hükmü; üçüncü fıkrasındaki  “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili Asliye Ceza Mahkemelerine devredilir.” hükmü ve yedinci fıkrasındaki “Sulh ceza hâkimlikleri faaliyete geçirilinceye kadar, sulh ceza mahkemelerinin görev alanına giren her türlü kararı vermeye kaldırılan sulh ceza mahkemeleri yetkilidir. Kaldırılan mahkemelerde bulunan ve kesinleşen dosyalara ait arşiv ve emanetler ile diğer evrak ve dokümanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek mahkeme veya mahkemelere ya da hâkimliklere devredilir ve müteakip işlem ve talepler bu mahkemelerce veya hâkimliklerce yerine getirilir veya karara bağlanır.” hükmü birlikte değerlendirilerek Adalet Bakanlığı tarafından Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinin kurulmasını müteakip Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından Sulh Ceza Mahkemelerinden devredilecek dosyaların Asliye Ceza Mahkemelerine tevziine ilişkin kriterler belirlenerek tüm teşkilata duyurulacaktır.

 

Bu itibarla;

 

Adalet hizmetinin aksamaması ve tarafların mağdur olmaması için anılan maddenin üçüncü fıkrasında devir için öngörülen bir aylık süre dikkate alınarak, Sulh Ceza Mahkemelerince devir kararı verilen dosyaların Asliye Ceza Mahkemelerine gönderilmeyerek,kaldırılan mahkemelerde bulunan derdest dosyalar ile kesinleşen dosyalara ait arşiv ve emanetler ile diğer evrak ve dokümanların dairemiz tarafından belirlenecek mahkemeye devredilmek üzere bekletilmesi gerektiğine 30/06/2014 tarih ve 1535 sayı ile karar verilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.