Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
21/02/2014 Tarih ve 6526 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Atamaya İlişkin Duyuru

06/03/2014 tarih ve 28933 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 14 üncü maddesinde “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahkemeleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri kaldırılmıştır. Kaldırılan bu ağır ceza mahkemelerinde görev yapan başkan ve üyeler ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların soruşturmasında görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, beşinci fıkra uyarınca devirlerin tamamlanmasından itibaren on gün içinde müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm doğrultusunda, 6352 sayılı Kanunun geçici 2 nci ve Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi kapsamındaki suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atamaya ilişkin taleplerini en geç 14/03/2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyrulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.