Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2021 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru
T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği
 
25.06.2021
Sayı : 93586998/13082/36347
Konu : 2021 Yılı Yıllık Ara Verme
 
 
…………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
           …………..ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
                             ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
 
 
İlgi : 30/04/2021 tarihli ve 93586998/8748/29910 sayılı yazımız.
 
 
2021 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülen hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin listenin Yıllık Ara Verme Yönergesi gereğince yaz kararnamesi sonrasında, değişen şartlar ve taleplere göre yeniden gözden geçirilerek zorunluluk bulunmadıkça değişiklik yapılmaksızın kesinleştirileceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Bu doğrultuda, yaz kararnamesi sonrasında değişen şartlar ve talepler göz önünde bulundurularak, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 55'inci maddesi ile Hâkimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık Ara Verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek, ekli listede isimleri belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2021 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür. 
Bu kapsamda;
1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;
a) Yıllık ara vermeye ilişkin tebligat yapılarak, 20/07/2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,
b) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP izin bilgisi ekranına 20/07/2021 tarihi itibarıyla "Adli Tatil" satırı otomatik olarak eklenecek olup, söz konusu satıra ayrılış ve başlayış müzekkerelerinin eklenmesinin yeterli olacağı, 
c) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,
2) Kararname ile ataması yapılıp, yıllık ara vermeden yararlandırılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara vermeye ilişkin ayrılışlarının yeni görev yerlerine başladıktan sonra yapılabileceği,
3) Yıllık ara verme uygulaması yapılan ve yapılmayan tüm mahallerde göreve devam edecek olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dönem içerisindeki yıllık izin taleplerinin kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirilebileceği,
4) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılabileceği,
Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 
 
 
 
 
Reşat SAĞLIK             
Hâkim                  
Genel Sekreter Yardımcısı    
 
 
 
 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.