Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2020 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Bölge İdare ve İdare/Vergi Mahkemelerinde Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Duyuru

 

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

 

07.07.2020

Sayı     : 93586998/10429/37268

Konu   : 2020 Yılı Yıllık Ara Verme

 

 

…….. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55'inci maddesi ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 61'inci maddesi uyarınca 2020 yılı yıllık ara verme döneminde idarî yargıda nöbetçi kalacak heyetlerin belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek, ekli listede isimleri belirtilenlerin 2020 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmalarına 07/07/2020 tarih ve 651 sayı ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

1) Nöbetçi kalacak heyetlerde yer almayanların;

a) 20/07/2020 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

b) Yıllık ara verme nedeniyle görevden ayrılanların UYAP izin bilgisi ekranına 20/07/2020 tarihi itibarıyla “Adli Tatil” satırı otomatik olarak eklenecek olup, söz konusu satıra ayrılış ve başlayış müzekkerelerinin eklenmesinin yeterli olacağı,

2) 08/07/2020 tarihi itibarıyla yıllık izin taleplerinin karşılanmasına başlanacağından bu tarihten itibaren yıllık ara verme dönemini de kapsayacak şekilde 01/09/2020 tarihine kadar komisyon başkanınca iş ve kadro durumu göz önünde bulundurularak yapılacak planlama kapsamında 20 (yirmi) güne kadar yıllık izin verilebileceği,

Bu nedenle yıllık izin planlamaları yeniden yapılacağından daha önce istenilen ve karşılanmayan yıllık izin talepleri UYAP ekranlarından silinmiş olup, yeni taleplerin yukarıda belirtilen planlama doğrultusunda Genel Sekreterliğimize iletilmesi,

3) 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yetkili kılınmış ve bu kapsamda Genel Kurul tarafından farklı tarihlerde alınan kararlarla duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, yargısal faaliyetlerde meydana gelen kesintiden kaynaklı oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 01/09/2020 - 16/11/2020 tarihleri arasında yıllık izin taleplerinin karşılanmayacağı,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

 

 

                                                                                    Seyfi HAN

                                                                                    Hâkim

                                                                                    Genel Sekreter

 

 

Ek : Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Liste

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.