Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2020 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Bölge Adliye Mahkemelerinde Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Duyuru

 

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

 

 

07.07.2020

Sayı    :93586998/10428/37214

Konu   : 2020 Yılı Yıllık Ara Verme

 

 

….…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

….…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55'inci maddesi uyarınca 2020 yılı yıllık ara verme döneminde Bölge Adliye Mahkemelerinde nöbetçi kalacak başkan, üye ve Cumhuriyet savcılarının belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek, ekli listede isimleri belirtilenlerin 2020 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmalarına 07/07/2020 tarih ve 650 sayı ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

1) Nöbetçi kalacak başkan, üye ve Cumhuriyet savcıları dışında kalanların;

a) 20/07/2020 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

b) Yıllık ara verme nedeniyle görevden ayrılanların UYAP izin bilgisi ekranına 20/07/2020 tarihi itibarıyla “Adli Tatil” satırı otomatik olarak eklenecek olup, söz konusu satıra ayrılış ve başlayış müzekkerelerinin eklenmesinin yeterli olacağı,

2) 08/07/2020 tarihi itibarıyla yıllık izin taleplerinin karşılanmasına başlanacağından bu tarihten itibaren yıllık ara verme dönemini de kapsayacak şekilde 01/09/2020 tarihine kadar ilgilisine göre bölge adliye mahkemesi başkanı veya Cumhuriyet başsavcısınca iş ve kadro durumu göz önünde bulundurularak yapılacak planlama kapsamında 20 (yirmi) güne kadar yıllık izin verilebileceği,

3) 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yetkili kılınmış ve bu kapsamda Genel Kurul tarafından farklı tarihlerde alınan kararlarla duruşma ve keşiflerin ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, yargısal faaliyetlerde meydana gelen kesintiden kaynaklı oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 01/09/2020 - 16/11/2020 tarihleri arasında yıllık izin taleplerinin karşılanmayacağı,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

 

 

                                                                                    Seyfi HAN

                                                                                    Hâkim

                                                                                    Genel Sekreter

 

 

Ek: Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Liste

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.