Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2020 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

 

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

 

DUYURU

 

 

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55'inci maddesi ile Hâkimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık ara verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, 2020 yılında yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının belirlenmesine ilişkin adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek ekli listede belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu yıl yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;

a) Yıllık ara vermeye ilişkin tebligat yapılarak, 20/07/2020 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

b) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP izin bilgisi ekranına 20/07/2020 tarihi itibarıyla “Adli Tatil” satırı otomatik olarak eklenecek olup, söz konusu satıra ayrılış ve başlayış müzekkerelerinin eklenmesinin yeterli olacağı,

c) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,

2) Kararname ile ataması yapılıp, yıllık ara vermeden yararlandırılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara vermeye ilişkin ayrılışlarının yeni görev yerlerine başladıktan sonra yapılabileceği, yıllık ara vermeden yararlanmasına karar verilmekle birlikte atama kararnamesi sonrasında çeşitli nedenlerle bulundukları mahallerde yerinde yetkili bırakılanlardan yeni görev yerlerine yıllık ara vermeden önce başlayamayacak olanların ise yıllık izin kullanma veya yıllık ara vermeden yararlandırılmalarına dair kararın iptaline ilişkin taleplerinin ayrıca değerlendirileceği,

3) 08/07/2020 tarihi itibarıyla yıllık izin taleplerinin karşılanmasına başlanacağından  bu tarihten itibaren yıllık ara verme dönemini de kapsayacak şekilde 01/09/2020 tarihine kadar ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısınca iş ve kadro durumu göz önünde bulundurularak yapılacak planlama kapsamında hâkim ve Cumhuriyet savcılarına 20 (yirmi) güne kadar yıllık izin verilebileceği,

Bu nedenle yıllık izin planlamaları yeniden yapılacağından daha önce istenilen ve karşılanmayan yıllık izin talepleri UYAP ekranlarından silinmiş olup, yeni taleplerin yukarıda belirtilen planlama doğrultusunda Genel Sekreterliğimize iletilmesi,

4) 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yetkili kılınmış ve bu kapsamda Genel Kurul tarafından farklı tarihlerde alınan kararlarla duruşma ve keşiflerin 16/06/2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, yargısal faaliyetlerde meydana gelen kesintiden kaynaklı oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 01/09/2020 - 16/11/2020 tarihleri arasında hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmayacağı,

5) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılabileceği,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 

                                                                                               Seyfi HAN

                                                                                                Hâkim

                                                                                                 Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Liste (295 Sayfa)

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.