Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
2016 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ

 

DUYURU

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55 inci maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık ara verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, 2016 yılında yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının belirlenmesine ilişkin adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek ekli listede belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu yıl yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;

a) Yıllık ara vermeye ilişkin tebligat yapılarak, 20/07/2016 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

b) Görevden ayrılışları ile yıllık ara verme bitiminde göreve başlayış tarihlerinin ilgilisine göre ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları veya adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca ayrılış-başlayış müzekkeresi düzenlenmesi suretiyle UYAP özlük bilgisi ekranına girişlerinin yapılması,

c) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,

2) Kararname ile ataması yapılıp, yıllık ara vermeden yararlandırılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yeni yerlerine başladıktan sonra yıllık ara vermeye ilişkin ayrılışlarının sağlanması, yıllık ara vermeden yararlanmasına karar verilmekle birlikte atama kararnamesi sonrasında çeşitli nedenlerle bulundukları mahallerde yerinde yetkili bırakılanlardan yeni görev yerlerine yıllık ara vermeden önce başlayamayacak olanların ise yıllık izin kullanma veya yıllık ara vermeden yararlandırılmalarına dair kararın iptaline ilişkin taleplerinin ayrıca değerlendirileceği,

3) Yıllık ara verme uygulaması yapılan ve yapılmayan tüm mahallerde göreve devam edecek olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dönem içerisindeki yıllık izin taleplerinin kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirilebileceği,

4) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılması,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 Bilgin BAŞARAN
Hâkim       
Genel Sekreter

 

 

 

Ek          : 2016 Yılı Yıllık Ara Vermeden Yararlanacaklara İlişkin Kesin Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.