Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2016 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin İkinci Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BİRİNCİ DAİRESİ

 

 

2016 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNE İLİŞKİN İKİNCİ DUYURU 

 

2016 yılı adlî yargı ana kararnamesi hazırlıkları kapsamında, meslektaşlarımızın atanmaya veya bulundukları yerlerde kalmaya yönelik talepleri ve mazerete ilişkin durumları Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Prensip Kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde; talep, asgari çalışma süresinin dolması veya mazeret nedeniyle kararname kapsamına dâhil edilen meslektaşlarımıza kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla bilgilendirmeler bugün itibarıyla yapılacaktır. Ayrıca, Kurulumuzun internet sitesinde konuyla ilgili Sorgulama Ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir.

 

Cumhuriyet başsavcıları ile mahkeme başkanlarının atanma talepleri, daha sonra değerlendirilecek olması nedeniyle sorgulama ekranına dâhil edilmemiştir.

 

2016 yılı adlî yargı ana kararnamesi atamalarına esas alınmak üzere ihtiyaç ve münhal yerlerin ilanından sonra meslektaşlarımızın talep ettikleri yerlerin dağılımının incelenmesinde; bazı mahallerin yoğun şekilde talep edilmesine karşın bazı mahallerin ise hiç talep edilmediği görülmüştür. Yargılama hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç ve münhal olan mahallerin tamamına atama yapılması gerektiği dikkate alınarak, kararname kapsamına giren meslektaşlarımızın tercihte bulunmalarına ve taleplerine uygun atanabilmelerine katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar yapılan talep dağılımı ile bölge adliye mahkemelerine yapılan atamalar nedeniyle boşalan kadrolar ihtiyaç kısmına dâhil edilerek ihtiyaç ve münhal yerleri gösterir liste Ek 1 ile bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek 2’de duyurulmuştur. (Mahallerde fazla bulunan kadrolar ihtiyaç ve münhal listesinden düşülmüştür.)

 

Bu kapsamda;

 

1- Ekteki listeler; talep, süre ve mazeretler dikkate alınarak yapılması muhtemel atamalar ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucu elde edilmiştir. Listede belirtilen yerler ihtiyaç ve münhale göre belirlenmiş olmakla birlikte, bu yerler hâricindeki bazı mahallere atama yapılması söz konusu olabileceği gibi listede bulunan kimi yerlere de atama yapılmaması söz konusu olabilecektir.

 

2- Ek 1’deki listede her ne kadar 4 ve 5 inci bölgelerdeki ihtiyaç ve münhaller gösterilmiş ise de; bu mahallere kararname ile atama yapılmayacak olup, meslektaşlarımızın ihtiyaç ve münhalleri görmeleri bakımından listeye dâhil edilmiştir. Bu bölgelere kura ile atama yapılması planlanmaktadır.

 

3-  İlk ilan üzerine atanma talebinde bulunan meslektaşlarımız, bu ilandan sonra belirtilen tarihe kadar ilave tercihte bulunabileceklerdir.

 

Bu bağlamda;

 

a) İlk dilekçede belirtilen yerler, meslektaşlarımızın kararname çalışmasındaki ilgili bölümüne işlenmiş olduğundan, başvuru yapacak olanların önceki dilekçelerinde belirttiği yerleri tekrarlamamaları, kararname çalışmalarının daha hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

 

b) Meslektaşlarımızın 15/04/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar taleplerini yöntemine uygun olarak (Ek 3) UYAP üzerinden yapmaları yeterli olup, ayrıca fiziki olarak göndermelerine gerek bulunmamaktadır. 15/04/2016 tarihinden sonra gönderilen atanma talep formları dikkate alınmayacaktır.

 

c) Ek talepte (tercihte) bulunmak istemeyenlerin yeniden atanma talep formu göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

4- Atanma taleplerinin Genel Sekreterliğimiz Kararname Bürosuna ulaşıp ulaşmadığına ilişkin olarak, 24 saat içerisinde ilgililere kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle meslektaşlarımızın telefonla arayarak dilekçelerinin ulaşıp ulaşmadığını sormalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK-1: Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

 

EK-2: Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

 

EK-3: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.