Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2016 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BİRİNCİ DAİRESİ

 

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

2016 YILI ANA KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçme tarihini de dikkate alarak, Bölge Adliye Mahkemeleri ile Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2016 Yılı Ana Kararnamelerinde uygulanacak olan prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalarını tamamlamış olup, bölge adliye mahkemelerine ilişkin kararnamenin 18 Mart 2016, ilk derece mahkemelerine ilişkin kararnamenin ise 6 Haziran 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması plânlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

 

Bölge adliye mahkemelerinin 15 mahalde 209 daire halinde faaliyete geçirilmesi plânlandığından buna ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te gösterilmiştir.

 

2016 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde, ilk derece mahkemelerine ilişkin hâkim ve savcı ihtiyacı bulunan mahaller ile süre nedeniyle kararname kapsamına girenlerin boşaltacakları muhtemel münhal yerler (Ek-4) ilanın ekinde duyurulmuştur. Atanma talebi olan meslektaşlarımız talep dilekçelerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın atanmak istedikleri yerleri tercih edebileceklerdir. Ayrıca süre nedeniyle kararname kapsamına girenler, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımız, durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

 

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

 

Kararname takviminde belirtilen ikinci duyuruda (8 Nisan 2016) münhal yerler ilan edildikten sonra da atanma talebi olan meslektaşlarımız varsa ikinci tercihlerini içerir taleplerini gönderebileceklerdir. Ayrıca, kararname kapsamına dâhil olanlar ikinci duyurunun yapıldığı tarihte yeniden cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. (Bu konuya ilişkin sorgulama ekranı daha sonra oluşturulacaktır.)

 

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımızın taleplerini yöntemine uygun olarak (Ek-5) UYAP üzerinden yapmaları yeterli olup, ayrıca fiziki olarak göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Bunun yanında;

 

Bölge İdare Mahkemeleri ve İlk Derece Mahkemeleri atama kararnamelerinin birlikte çıkarılması plânlandığından, 2016 Yılı İdarî Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak prensipler ve takvim daha sonra ilan edilecektir. Bu nedenle idarî yargı hâkim ve savcılarının bu aşamada atanma talebi göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-1: 2016 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı

 

EK-2: 2016 Yılı Bölge Adliye ve İlk Derece Adli Yargı Kararnamelerine İlişkin Takvim

 

EK-3: Bölge Adliye Mahkemelerine İlişkin İhtiyaç Listesi

 

EK-4: Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Bulunan Mahalleri Gösterir Liste

 

EK-5: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

EK-6: Merkez Nüfusu 700.000’in Üzerinde Olan Büyükşehir Birinci Bölge Yerlere İlişkin Liste

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.