Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
2015 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin İkinci Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

2015 Yılı Adlî ve İdarî Yargı Ana Kararnamesine İlişkin İkinci Duyuru

 

2015 yılı adlî ve idarî yargı ana kararnamesi hazırlıkları kapsamında, meslektaşlarımızın atanmaya veya bulundukları yerlerde kalmaya yönelik talepleri, mazeret ve performansa ilişkin durumları Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Prensip Kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde; talep, asgari çalışma süresinin dolması veya mazeret nedeniyle kararname kapsamına alınan meslektaşlarımıza kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla bilgilendirmeler bugün itibarıyla yapılacaktır.

Ayrıca, Kurulumuzun internet sitesinde konuyla ilgili Sorgulama Ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir.

Yargıtay Tetkik Hâkimliğinden başka görevlere atanmak isteyenlerin durumları daha sonra değerlendirilerek, ilgililer 2 Haziran 2015 tarihine kadar (üçüncü duyuru) kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirileceklerdir.

2015 yılı adlî yargı ana kararnamesi atamalarına esas alınmak üzere ihtiyaç ve münhal yerlerin ilanından sonra meslektaşlarımızın talep ettikleri yerlerin dağılımının incelenmesinde; bazı mahallerin yoğun şekilde talep edilmesine karşın bazı mahallerin ise hiç talep edilmediği görülmüştür. Yargılama hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç ve münhal olan mahallerin tamamına atama yapılması gerektiği dikkate alınarak, kararname kapsamına giren meslektaşlarımızın tercihte bulunmalarına ve taleplerine uygun atanabilmelerine katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar yapılan talep dağılımı ile ihtiyaç ve münhal yerleri gösterir liste Ek 1’de duyurulmuştur.

Bu kapsamda;

1-Ekteki liste; talep, süre, mazeret ve performans nedenleri dikkate alınarak yapılması muhtemel atamalar ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucu elde edilmiştir. Listede belirtilen yerler ihtiyaç ve muhtemel münhale göre belirlenmiş olmakla birlikte, bu yerler hâricindeki bazı mahallere atama yapılması söz konusu olabileceği gibi, listede bulunan kimi yerlere de atama yapılmaması söz konusu olabilecektir.

2- Birinci bölgedeki ihtiyaçların karşılanamaması halinde; bulunduğu yerde iki yıllık asgari hizmet süresini tamamlayan eş hâkim ve Cumhuriyet savcılarından, eşlerden birinin birinci sınıfa ayrılmış olması, diğer eşin meslekte sekiz yılını doldurması ve üç nitelikli terfisi bulunması halinde birinci bölgelere atanmak üzere durumları Kurula arz edilecektir.

3- İlk ilan üzerine atanma talebinde bulunan meslektaşlarımız, bu ilandan sonra belirtilen tarihe kadar ilave tercihte bulunabileceklerdir.

Bu bağlamda;

a) İlk dilekçede belirtilen yerler, meslektaşlarımızın kararname çalışmasındaki ilgili bölümüne işlenmiş olduğundan, başvuru yapacak olanların önceki dilekçelerinde belirttiği yerleri tekrarlamamaları, kararname çalışmalarının daha hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

b) Meslektaşlarımızın 22/04/2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 20/03/2015 tarihli duyuruda belirtilen yönteme uygun olarak elektronik imza ile yeni başvuru formlarını göndermeleri gerekmektedir. Ancak zorunluluk halinde elektronik imza olmadan UYAP üzerinden gönderilen atanma talepleri de kabul edilecektir. 22/04/2015 tarihinden sonra gönderilen atanma talep formları dikkate alınmayacaktır.

c) Ek tercihte bulunmak istemeyenlerin yeniden atanma talep formu göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

4- Atanma taleplerinin Genel Sekreterliğimiz Kararname Bürosuna ulaşıp ulaşmadığına ilişkin olarak, 24 saat içerisinde ilgililere kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle meslektaşlarımızın telefonla arayarak dilekçelerinin ulaşıp ulaşmadığını sormalarına gerek bulunmamaktadır.

5- Kararname kapsamına dâhil olan meslektaşlarımız, 2 Haziran 2015 tarihine kadar (Üçüncü Duyuru) mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirilecek olup ayrıca bu konuya ilişkin sorgulama ekranı oluşturulacaktır. Yapılacak olan bu bilgilendirmenin akabinde meslektaşlarımız gerekçelerini de belirtmek suretiyle, kararname takviminde belirlenen tarih aralığı içerisinde durumlarının yeniden gözden geçirilmesini talep edebileceklerdir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

EK 1: Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Ek 2: İdarî Yargı Hâkim ve Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahalleri Gösterir Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.