Sıkça Sorulan Sorular >> Strateji Geliştirme Bürosu  

HSK'nın 2014 ve 2015 bütçesi arasında fark neden kaynaklanmaktadır?


•2014 Yılı HSK Bütçesi 57.534.000,00 TL  

•2015 Yılı HSK Bütçesi 43.219.000,00 TL

"2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49/1 maddesi uyarınca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının  Bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı; uluslararası kuruluşlarda ya da yargı organlarında çalışmak üzere görevlendirilenler ise üç yılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığınca yurt dışına gönderilebilirler. 

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde, ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka kurum ve kuruluşlarda görev yapan hakim ve savcıların Bakanlıkça; diğer hakim ve savcıların ise HSK’ca yurtdışına gönderilebileceğine ilişkin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 49. maddesinin 2. fıkrası 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 1.  maddesi ile mülga olmuştur.

  Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında,  bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan hakim ve savcılar haricindeki hakim ve savcıların dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda görevlendirmelerinde HSK’nun iznine ilişkin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 50. Maddesinin 1. fıkrasına ilişkin düzenleme 15-02-2014 tarihli 6524 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve söz konusu izin kaldırılarak hakim ve savcıların dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirmelerinin sadece Bakanlık tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 119. Maddesinde hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimlerinin HSK’ca yaptırılacağına ilişkin hüküm 15-02-2014 tarihli  6524 sayılı  Kanunun 3. Maddesi gereğince yeniden düzenlenerek; hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek için eğitimlerinin Türkiye Adalet Akademisince yaptırılacağı hüküm altına alınmıştır.  

Yukardaki kanun değişiklikleri neticesinde HSK 2014 bütçesi ile 2015 yılı karşılaştırıldığında  yaklaşık % 25’lik bir düşüş olduğu görülmektedir


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016