Sıkça Sorulan Sorular >> İşlemler Bürosu  

Yıllık izin talebinin ne aşamada olduğuna UYAP ekranında nasıl bakılır?


UYAP Personel ekranındaki “Hâkim ve Savcı İzin Talep Formu” penceresinde bulunan “Talep Sorgula” kısmına girilir. Açılan yeni pencereden (Personel İzin Talep Arama penceresi) talep edilen tarih seçilir.

Görüntülenecek olan ekranda yer alan “Durumu” kısmındaki açıklamada;

-  “Talep” ibaresi yazıyor ise izin talebinin ilgisine göre Komisyon Başkanı veya Cumhuriyet Başsavcı onayında olduğu,

 - “Talep HSK ya gönderildi” ibaresi yazıyor ise izin talebinin Genel Sekreterliğimiz onayında olduğu,

 - “HSK izin çıkış onaylı” ibaresi yazıyor ise izin talebinin kabul edilmiş olduğu ve ilgisine göre Komisyon Başkanlığına veya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anlaşılır. 


Yıllık izin talebinde yer alan tarihlerde nasıl değişiklik yapılabilir? Talepten sonra yıllık izin kullanmak istenilmiyorsa ne yapılmalıdır? 


Talepten sonra yıllık izin kullanmak istenilmiyorsa yapılması gereken bir işlem bulanmamaktır.

Ancak sistemde daha önceden talep edilen ve kullanılmayan bir izin varken yeniden izin talep etmek veya talep edilen iznin tarihi değiştirilmek isteniyorsa, evvela sistemde bulunan önceki iznin silinmesi gerekmekte olup;

a-) UYAP ekranında yer alan izin onay durumu “HSK izin çıkış onaylı” ise söz konusu iznin silinmesi işlemi ilgisine göre Komisyon Başkanlığı veya Başsavcılıkta görevli personel tarafından yapıldıktan sonra ilgili tarafından yeniden izin talebinde bulunulması,

b-) UYAP ekranında yer alan izin onay durumu “Talep” veya “Talep HSK ya gönderildi” şeklinde ise öncelikle ilgilisi tarafından “Hâkim ve Savcı İzin Talep Formu” penceresinde bulunan “Talep Sorgula” kısmına girilmesi, açılan yeni pencereden (Personel İzin Talep Arama penceresi) değişiklik yapmak/silmek istenilen iznin seçilmesi ve “Tamam” butonuna basılması, açılan yeni pencerede bulunan “Sil” butonuna basıldıktan sonra yeniden izin talebinde bulunulması gerekmektedir. 


Genel Sekreterlik onayından geçen izin herhangi bir tarihte kullanılabilir mi? 


Yıllık izin ayrılışlarının talep dilekçesinde belirtilen tarihte yapılması zorunlu olup, farklı bir tarihte ayrılmak istenmesi durumunda sistem izin vermediğinden öncelikle sistemde yer alan iznin silinmesi sonrasında ise aynı usulle yeniden izin talebinde bulunulması gerekmektedir.


Komisyon başkanı veya Cumhuriyet başsavcısı usulüne uygun olarak verilmiş bir izne rağmen hâkim veya Cumhuriyet savcısını izne ayırmayabilir mi? 


Yıllık izinler iş ve kadro durumu uygun olması şartına bağlı olarak gönderilmekte olduğundan ilgisine göre Komisyon başkanı veya Cumhuriyet başsavcısı iş ve kadro sıkıntısı olabilecek durumlarda ilgiliyi izne ayırmayabilir. 


Askerlik ayrılış ve başlayış işlemleri için neler yapılması gerekir?


Askerlik ayrılış işlemlerinin başlatılabilmesi ve askerlik nedeniyle ücretsiz izin onayı alınabilmesi için dilekçe ve sevk belgesi ile müracaat edilmesi yeterlidir.

Askerlik bitiminde göreve başlanılabilmesi için ise göreve başlamak istenilen tarihten en az bir hafta önce dilekçe ve terhis belgesi ile birlikte müracaat edilmesi ve askerlik dönüşü göreve başlama onayı alınarak ilgiliye tebligat yapılması gerekmektedir. 


Askerlik sevk tehirinin ertelenmesi için ne yapmak gerekir? 


Sevk tehir talebinin (bölge nedeniyle mi yoksa zorunlu hizmet süresinden dolayı mı ertelenmesinin istediği) bir dilekçe ile UYAP üzerinden Genel Sekreterliğimize gönderilmesi yeterlidir. Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan yazışmaların sonucu ilgiliye tebliğ edilecektir. 


Askerlik sevk tehiri kapsamında değerlendirilen mahaller nerelerdir?


Kalkınma Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 5 inci ve 6 ıncı dereceye giren bölgeler” sevk tehiri kapsamındadır.


Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yapılan atamalarda mehil müddeti kullanılabilir mi?


Atama Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan mahaller arasında olmuş ise mehil müddeti kullanılamamaktadır. 


2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 47 inci maddesi gereğince yapılan geçici görevlendirmelerde süre nedir?


Geçici yetki ile görevlendirme, şarta bağlı ise (atananlardan birisinin, izinli bulunanın veya raporlu olarak görevinden ayrılanın başlamasına kadar gibi) şart gerçekleştiğinde, şarta bağlanmamış ve daha az bir süre de öngörülmemiş ise 2082 sayılı Kanunun 47 inci maddesi uyarınca geçici yetkiye başlama tarihinden itibaren en fazla 4 (dört) ay sonra sona erer.

Hâkim veya Cumhuriyet savcısı kendi talebi üzerine mazereti nedeniyle 4 (dört) ay süreyle geçici yetki ile görevlendirilmiş ancak mazereti devam ediyorsa, geçici yetki süresi sona ermeden (yaklaşık iki hafta önce) talepte bulunulması halinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince ilgilinin geçici yetki süresi 2 (iki) ay daha uzatılabilir. Bu sürenin sonunda ilgili görevinden ayrılarak eski görev yerinde başlamak zorundadır.


Geçici yetki ile görevlendirilen hâkim veya Cumhuriyet savcısının bu göreve ne zaman başlaması gerekir?


Geçici yetki ile görevlendirmelerde çalışmaya başlama süresi, görevlendirme şartına göre duruşma, tutuklu iş ve benzeri durumlarda aynı gün, aksi halde en geç ertesi gündür. İlgilinin geçici yetkiye yönelik olarak yeniden incelenmesi talebinde bulunmuş olması yetkilendirildiği görev yerine gitmesine engel teşkil etmemektedir. 


Tek hâkim veya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapanların izne ayrılabilmesi için yerlerine yapılan geçici yetkilendirme işlemi sonrasında ilgili ne zaman görevinden ayrılabilir? 


Geçici yetki ile görevlendirilen hâkim veya Cumhuriyet savcısı gelip geçici yetki görevine başlamadan ilgilinin yıllık izne ayrılmaması gerekmektedir. 


Yüksek lisans veya doktora eğitimine başlamak için izin alınmasına gerek var mıdır?


2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 31’nci maddesi uyarınca görevle ilişiği kesilmeden ve görevini aksatmadan belirtilen öğrenimleri yapmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bilgi vermeleri yeterli olup ayrıca izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu eğitimlere mesai saatleri içerisinde devam edilecekse Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinden izin alınması gerekmektedir. 


Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkim ve Cumhuriyet savcısının yerine görevlendirme nasıl yapılır?


2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun Zorunlu hallerde görevlendirme başlıklı 115 inci maddesi uyarınca herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine, bu hâkim görevine başlayıncaya veya Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar, o yerdeki hâkimler arasından, adalet komisyonu başkanınca;

Adlî yargı çevresinde herhangi bir nedenle görevine gelemeyen Cumhuriyet savcısının yerine bu Cumhuriyet savcısı görevine başlayıncaya veya Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya kadar, yargı çevresindeki Cumhuriyet savcıları arasından, ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından görevlendirme yapılabilir. Cumhuriyet Başsavcılarınca bu kapsamda yapılacak olan görevlendirme işlemi en kısa sürede Genel Sekreterliğimize bildirilir.


Atamada görevden ayrılış ve başlayış işlemleri nasıl yapılır?


Atamalarda eski ve yeni görev yerlerine gönderilen atama tebligatlarının ilgililerin ayrılış ve nakil işlemlerinin yapılabilmesi için bizzat mahallinden yapılması gerekmektedir. Evrak üzerinden veya başka mahalden ayrılış-başlayış işlemi yapılamamaktadır.


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016