Genel Kurul >> 
Oluşumu ve Görevleri

Genel Kurulun Oluşumu


Genel Kurul 13 üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olup Müsteşar Kurulun tabii üyesidir. 


Genel Kurulun Görevleri


>> Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek. 

>> Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.

>> Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak.

>> Kurulun görevine giren, fakat Genel Kurul veya dairelerin görevleri arasında gösterilmeyen konularda karar merciini belirlemek.

>> Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin 6087 Sayılı Kanunla verilen görevleri yerine getirmek.

>> Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.

>> Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek.

>> Genel Sekreterin atanması için Başkana üç aday teklif etmek.

>> Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda geçici veya sürekli olarak görev yapacak tetkik hâkimlerini atamak.

>> Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etmek, atama ve nakil işlemlerini yapmak, geçici yetki vermek, yükselme ve birinci sınıfa ayırmak, kadro dağıtmak, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek, disiplin cezası vermek, görevden uzaklaştırma ile hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek.

>> Kurulun stratejik plânını onaylamak ve uygulamasını takip etmek.

>> Görev alanını ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüş bildirmek.

>> Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.